Spaľovňa Smolenice

Ministerstvo životného prostredia začalo v decembri 2008 proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) projektu „Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice“. Jedná sa o projekt výstavby spaľovne nebezpečných odpadov v areáli prevádzky chemického podniku Chemolak, ktorý je situovaný medzi obcami Trstín a Smolenice. Spaľovňa má projektovanú kapacitu 3500 ton nebezpečných odpadov, z toho 640 ton z vlastnej prevádzky.

O pomoc pri riešení negatív tohto projektu nás požiadalo občianske združenie Smolenice bez spaľovne, ktoré samo v tejto „kauze“ vyvíja mnohé aktivity.

V rámci prvej fázy procesu EIA sme na MŽP podali pripomienky.

Za najväčšie negatíva projektu považujeme návrh spaľovania kategórií odpadov, ktoré sú recyklovateľné alebo u ktorých je spaľovanie vysoko energeticky náročné alebo pre ich vysokú toxicitu nepostačujúce. Projekt nedostatočne zdôvodňuje navrhnutú kapacitu, preto žiadame vypracovať zvozovú štúdiu na potvrdenie vhodnosti kapacity a umiestnenia v danej lokalite. Nedostatočne sú zhodnotené aj riziká pre obyvateľov z hľadiska kumulatívneho vplyvu všetkých zaťažujúcich faktorov, ktoré už v danej lokalite pôsobia.

V marci vydalo MŽP rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti v rámci procesu EIA, ktorým určilo, aké varianty sa budú ďalej hodnotiť a nariadilo, ktoré body dopracovať a na aké pripomienky odpovedať. Naše pripomienky boli v Rozsahu hodnotenia zohľadnené.

Navrhovateľ projektu spaľovne nebezpečných odpadov, spol. Chemolak nesplnil viaceré povinnosti, ktoré nariadilo MŽP v Rozsahu hodnotenia. Navrhovateľ ani do Správy o hodnotení neuviedol, ktoré druhy odpadov bude reálne spaľovať, vypracoval rozptylovú štúdiu vychádzajúcu z údajov, ktoré nezodpovedajú rozptylovým podmienkam danej oblasti, dokonca nemal uzrejmený ani konkrétny spôsob čistenia spalín. Preto aj naďalej trváme na našich pripomienkach a na negatívnom stanovisku.

V celej veci sú veľmi aktívni miestni občania združení v OZ Smolenice bez spaľovne, ktorým veľmi záleží na zdravom prostredí, v ktorom žijú. Sami vyvíjajú iniciatívu, zháňajú stanoviská, podklady a konzultujú s nami ďalšie kroky.

3.9.2009 sa konalo verejné prerokovanie projektu so zástupcami spol. Chemolak. Obec aj občania Smoleníc projekt opätovne odmietli.

Začiatkom októbra sme od MŽP obdržali doplnok k Správe o hodnotení s odpoveďami na naše otázky a pripomienky. Nedozvedeli sme sa však nič konkrétne z toho, čo sme sa pýtali.

PrílohaVeľkosť
pripomienky-spalovna-smolenice.doc67.5 KB
Rozsah_hodnotenia_Smolenice.PDF1.2 MB