Inovatívna environmentálna výchova

Doba trvania projektu: 1.11.2008 - 31.12.2010

Globálnym cieľom projektu je zvyšovať environmentálne povedomie detí a mládeže o problematike klimatických zmien, prírodných zdrojov a vzťahu k spotrebe, odpadom. Ekovýchova sa zameriava na vnímanie vzťahu klimatických zmien a úbytku prírodných zdrojov či ekosystémov a odpadov, životného štýlu. Cieľom je rozvinúť u žiakov environmentálne cítenie a uvedomelé správanie pomocou rôznych metód –zážitkovej, interaktívnej, zmyslovej. Inovatívna ekovýchova je zameraná na intenzívne zážitky a aktívne zapojenie študenta.

Aktivity projektu:

  1. Zážitkové víkendovky
    - 8 víkendových akcií pre mládež v environmentálne orientovaných oblastiach: Zaježová, mlyn Ožďany, ekofarma Odorica
  2. Ekovýchova na školách
    - sa uskutoční celkovo na 20 školách - základných aj stredných, v troch podskupinách: I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ a SŠ
  3. Environmentálne projekty v rámci súťaží
    - Súťaže rozdelené do 2 kategórií:
    I. stupeň a II. stupeň základných škôl a stredné školy
    - súťaž bude dvojkolová:
    1.kolo - vyhodnotenie do 6/2009
    2.kolo – vyhodnotenie do 6/2010
PrílohaVeľkosť
Leták k projektu1.98 MB