Prezentácie z konferencie „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“, 3. júl 2012, Bratislava

Priatelia Zeme – SPZ usporiadali 3. júla 2012 v Bratislave odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 40 zástupcov rôznych subjektov odpadového hospodárstva a sektorov spoločnosti, s prevahou pracovníkov štátnej správy. Cieľom konferencie bolo pokračovať v odbornej diskusii k Programu predchádzania vzniku odpadov („Program“), ale aj prezentovať návrhy Priateľov Zeme – SPZ, ktoré by mal Program obsahovať. Konferenciu otvoril predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič privítaním prítomných.

V prvom bloku najprv uviedla dôvody, pre ktoré Slovenská republika musí vypracovať Program, pracovníčka Ministerstva životného prostredia JUDr. Ivana Škovranová. Po nej uviedla súčasný stav príprav Programu Ing. Viera Šimkovicová CSc. z Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažmentu Slovenskej agentúry životného prostredia. Blok uzavreli Ivo Kropáček z českého Hnutí Duha a Branislav Moňok z Priateľov Zeme - SPZ, ktorí prítomným predstavili návrhy týchto organizácií na Programy Slovenskej aj Českej republiky. Tie pripravili v rámci expertnej práce, podporenej Medzinárodným vyšehradským fondom.

Druhý blok otvorila svojím druhým príspevkom Ing. Viera Šimkovicová CSc., tentokrát sa zamerala na možnosti predchádzania vzniku odpadu v priemysle. Po nej nasledovala prednáška o úspechoch v odpadovom manažmente v spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia s.r.o., prednesená Ing. Ladislavom Halászom. V ďalšej prezentácii sa Branislav Moňok venoval predchádzaniu vzniku komunálneho odpadu. Nasledoval príspevok nad rámec pôvodného programu konferencie Ing. Eleny Bodíkovej, PhD., riaditeľky Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažmentu Slovenskej agentúry životného prostredia. Tá sa sústredila na prípravu tzv. Centier opätovného používania, a riešenie tejto problematiky. Blok uzavrel Martin Valentovič príspevkom o pozitívnych príkladoch predchádzania vzniku odpadu v maloobchode.

Po obede nasledoval diskusný panel, v rámci ktorého sa pozornosť zameriavala nielen na predchádzanie vzniku ale aj rôzne súvisiace problémy v odpadovom hospodárstve. Väčšina účastníkov hodnotila konferenciu ako prínosnú a  boli radi že sa na Slovensku koná otvorená odborná diskusia o príprave Programu predchádzania vzniku odpadu.

Konferencia sa konala vďaka projektu „Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4", ktorý je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

Prezentácie

Táto podstránka bola vytvorená: 19. august 2012 - 20:50, naposledy bola upravená: 5. marec 2013 - 13:15.