Prezentácie z akcie: Odborná konferencia "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?", 15-16.12.2010

Prejsť na informácie o akcii.

Dňa 15. - 16. decembra 2010 sme spolu s partnerom – Združením miest a obcí Slovenska zorganizovali konferenciu "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?". Toto dvojdňové podujatie malo napriek nie ideálnemu dátumu (tesne po komunálnych voľbách) veľmi dobrú účasť. Celkovo sa za dva dni zúčastnilo takmer 100 účastníkov, zástupcov miest a obcí, pracovníkov štátnej správy, pracovníkov Technických služieb miest a obcí, firiem z oblasti odpadového hospodárstva a mimovládnych organizácií.. A odchádzali spokojní, obohatení o nové nápady, inšpirovaní úspešnými riešeniami, poučení na chybách iných, ale hlavne s chuťou vyriešiť problém bioodpadov v ich obci.

Program otvoril privítaním prítomných predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič. Prvý deň ďalej patril teórii, podoprenej praktickými skúsenosťami hlavného rečníka Branislava Moňoka. Svoje riešenia v oblasti mechanicko-biologickej úpravy odpadov a bioplynových staníc predniesol aj hosť z Českej republiky – Jan Habart z organizácie Biom CZ. Večer bol venovaný otázkam a odpovediam, ktoré sa nezmestili do harmonogramu počas dňa.

Na druhý deň boli prezentované najmä konkrétne systémy nakladania s biologickým odpadom z rôznych obcí Slovenska. Po stručnom úvode o finančnom hľadisku kompostovania priestor ovládol energický starosta Košece Radomír Brtáň, spolu s obecným poslancom a predsedom komisie životného prostredia Ladislavom Brtáňom. Vysvetlili prítomným, ako zavádzali program domáceho kompostovania v ich obci. Potom bol predstavený systém nakladania s odpadom v meste Stará Turá, kde zbierajú biologicky rozložiteľné komunálne odpady z rodinných aj bytových domov, a ktoré si mesto samé zhodnocuje kompostovaním. Boli tiež predstavené systémy z regiónu Starej Ľubovne, prezentované pánom Štefanom Melkovičom zo spoločnosti Ekos s.r.o. a systém v obci Hranovnica, predstavený pánom Slavomírom Božoňom. Napokon bol predstavený úspešný systém obecného kompostovania, ktorý bol zavedený medzi rómskymi obyvateľmi v Raslaviciach.

Konferenciu možno hodnotiť ako úspešnú, pretože nielen že bola pre účastníkov bohatým zdrojom informácií a inšpirácie, ale bola na nej dohodnutá rôzna forma spolupráce medzi účastníkmi. Vďaka tomu myšlienky o správnom nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi neostanú len šedou teóriou obsiahnutou v Stratégii nakladania s biologickými odpadmi, ale získajú obsah v praktickom živote.

Prezentácie boli uverejnené do 16.2.2011.

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Kľúčové slová: triedený zber
Táto podstránka bola vytvorená: 20. december 2010 - 14:41, naposledy bola upravená: 12. marec 2011 - 0:49.