PVC v zdravotníctve - list faktov

PVC znečisťuje prostredie a ohrozuje zdravie ľudí nielen z hľadiska ftalátov, ale z hľadiska celého životného cyklu – od výroby, cez použitie až po jeho zneškodnenie. Pri výrobe a následnom zneškodnení PVC vzniká mnoho škodlivých látok, ako sú dioxíny, ale aj plynný chlór, HCl, ťažké kovy a pod.


PVC produkty obsahujú zmes rôznych látok, v rôznom pomere, mnohé veľmi nebezpečné pre zdravie:

 
 • Chlór tvorí niekedy až 57% hmotnosti PVC. Chlórorganické zlúčeniny, ktoré chlór vytvára sú vysoko toxické pre endokrinný systém. Samotný chlór poškodzuje vo veľkej miere dýchací systém.
 • Stabilizátory - PVC materiál sám o sebe je nepoužiteľný. Je nestabilný, preto musí obsahovať stabilizátory na báze ťažkých kovov, napríklad olova, kadmia, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému rozkladu. Olovo je podľa smernice EU toxické pre reprodukciu a ekotoxické.
 • Plastifikátory (zmäkčovadlá) -  dodávajú pružnosť a ohybnosť – práve kvôli tejto vlastnosti sa PVC stále vo veľkej miere využíva. 90% zmäkčovadiel v PVC tvoria ftaláty (soli kyseliny ftalovej). Najpoužívanejšie sú di-2-ethylhexylftalát (DEHP), ktorý spôsobuje závažné poškodenia zdravia, diisodecyl ftalát (DIDP), diisononyl ftalát (DINP). Až 90% všetkého vyrobeného DEHP sa spotrebovalo na výrobu PVC.
 • Farbivá - obsahujú toxické ťažké kovy
 • Spomaľovače horenia - báze fosforu a brómu, pridávajú sa kvôli ľahkej horľavosti samotného PVC
 • Látky pre redukciu dymenia – pri horení s prídavkom spomaľovačov horenia sa uvoľňuje množstvo dymu, ktoré je treba redukovať
 • Plnidlá – kvôli zväčšeniu objemu pre zníženie ceny
 

Dioxíny – perzistentné (vysoko stabilné) organické deriváty chlóru, vysoko toxické, patria medzi najtoxickejšie živou prírodou neprodukované látky. Dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmov. Majú karcinogénne a teratogénne účinky, vyvolávajú rôzne poruchy hormonálnej činnosti, kožné ochorenia, poškodzujú nervový systém...

Kvôli rôznorodému zloženiu tohto materiálu, je stale veľký problem s jeho recykláciou. Z celkového množstva 3,6 milióna ton PVC odpadov vznikajúcich po použití spotrebiteľom ročne v EU je recyklované len minimálne množstvo - okolo 100 000 ton (3%). Až 600 000 ton je spaľovaných a 2,9 mil. ton skládkovaných.

Kvôli obsahu chlóru je najhoršie, ak je odpad z PVC spaľovaný. PVC je zvyčajne hlavným zdrojom chlóru v odpadoch (Európska Komisia odhaduje, že cca 50% chlóru v spaľovniach je z PVC), preto je hlavným zdrojom tvorby dioxínov v spaľovniach

Štúdie ukázali, že na skládkach dochádza k vylúhovaniu škodlivých prísad ako ftáláty (napr.DEHP), ale i jedovatých stabilizátorov (kadmium, olovo) z PVC. Uvoľňovanie škodlivín z PVC na skládkach môže trvať dlhšie než záruka technických bariér a neexistuje žiadny dôkaz, že by sa uvoľňovanie ftalátov po danom čase zastavilo

 

PVC v zdravotníckych pomôckach

Väčšina zdravotníckych pomôcok u ktorých je nevyhnutné, aby boli ohybné, sú vyrobené z PVC. Ohybnosť zabezpečujú zmäkčovadlá – ftaláty (najmä DEHP), ktoré tvoria 20-40% výrobku, avšak v pomôckach, kde je flexibilita rozhodujúca môže obsah ftalátov dosiahnuť až 80%. Tieto látky nie sú v PVC pevne viazané, veľmi ľahko sa uvoľňujú do organizmu.

 
Rizikové skupiny

Najrizikovejšou skupinou pacientov sú predčasne narodené deti, pre ktorých záchranu je častokrát potrebný pobyt na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti aj niekoľko mesiacov. Vzhľadom na ich telesnú hmotnosť prijímajú príliš vysoké koncentrácie škodlivých látok z medicínskych aplikácií z PVC. Ohrození sú aj ostatní pacienti – tehotné ženy a ich nenarodené deti, pacienti na hemodialýze, pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a pacienti dlhodobo vystavení zdravotnej starostlivosti prostredníctvom medicínskych pomôcok z PVC.

 

Škodlivosť ftalátov – vedecké štúdie

 

Štúdie na zvieratách uvádzajú, že DEHP spôsobuje abnormálny sexuálny vývoj jedinca, pričom samčí rozmnožovací systém je omnoho citlivejší na MEHP (monoetylhexyl ftalát – produkt metabolizmu DEHP) ako samičí, hlavne u mláďat. Medzi negatívne účinky na reprodukčný systém možno zaradiť retenciu semenníkov, vrodené vývojové vady penisu, vyústenia močovej trubice a prostaty, retencia bradaviek, zakrpatenie semenotvorných kanálikov, zmeny produkcie spermií, zníženie hmotnosti semenníkov, nadsemenníkov, prostaty. Ďalšie účinky zahŕňajú zmeny na štítnej žľaze, pečeni a obličkách,  kardiovaskulárne a očné vady, poškodenie centrálnej nervovej sústavy, poškodenia a smrť plodu počas vnútromaternicového vývinu, zhoršený popôrodný rast, neplodnosť.

 
 • University of Rochester Medical Center – spája pôsobenie ftalátov s výskytom obezity a inzulínovej insuficiencie u dospelých mužov – ftaláty znižujú hladiny testosterónu a následne vyvolávajú obezitu, ktorá vedie k Diabetu 2. typu

(Richard W Stahlhut, Edwin van Wijngaarden, Timothy D Dye, Stephen Cook and Shanna H Swan:Concentrations of Urinary PhthalateMetabolites are Associated with Increased Waist Circumference and Insulin Resistance in Adult U.S. Males, doi:10.1289/ehp.9882 (available at http://dx.doi.org/) Online 14 March 2007)

 • 75% populácie v USA má merateľné hodnoty niektorých ftalátov v moči

(Silva MJ, Barr DB, Reidy JA, Malek NA, Hodge CC, Caudill SP, et al. 2004. Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. population from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2000. Environ Health Perspect 112(3):331-338.)

 • Metabolity ftalátov zistené v moči tehotných žien sú v korelácii s genitálnymi zmenami chlapcov – dojčiat

(Swan SH, Main KM, Liu F, Stewart SL, Kruse RL, Calafat AM, et al. 2005. Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure. Environ Health Perspect 113(8):1056-1061.)

 • Štúdia o uvoľňovaní ftalátov z PVC do organizmu – v použitých endotracheálnych kanylách bol zistený úbytok DEHP o 6-12%.

(Latini G, Avery GB. 1999. Materials degradation in endotracheal tubes: a potential contributor to bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatr 88:1174–1175.)

 • MEHP, jeden z metabolitov DEHP spôsobuje vývojové, reprodukčné a pečeňové poškodenia u laboratórnych zvierat

(ATSDR. 2002. Toxicological Profile for Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP). Atlanta, GA:Agency for Toxic Substances and Disease Registry.)

 • Expozícia DEHP u novorodencov a dojčiat liečených na jednotkách intenzívnej starostlivosti za použitia invazívnych pomôcok z PVC prekračuje priemernú dennú expozíciu dospelého človeka

(Kohn MC, Parham F, Masten SA, Portier CJ, Shelby MD, Brock JW, etal. 2000. Human exposure estimates for phthalates. Environ Health Perspect 108:A440–A442.)

 • Koncentrácie jedného z produktov metabolizmu DEHP – MEHP v moči liečených detských pacientov sa zvyšujú úmerne s expozíciou DEHP. U jednej zo sledovaných skupín s najvyššou expozíciou boli hodnoty prekročené až 5 krát. Vyššie hodnoty boli u chlapcov.

(Ronald Green, Russ Hauser, Antonia M. Calafat, Jennifer Weuve, Ted Schettler, Steven Ringer, Kenneth Huttner, and Howard Hu: Use of Di(2-ethylhexyl) Phthalate–Containing Medical Products and Urinary Levels of Mono(2-ethylhexyl) Phthalate in Neonatal Intensive Care Unit Infants, Environmental Health Perspectives • VOLUME 113 | NUMBER 9 | September 2005 1225)

 
Náhrada materiálov

Alternatívne druhy plastov môžu nahradiť takmer všetky flexibilné výrobky z PVC na dnešnom trhu. Patria k nim hlavne polyolefíny (polyetylén, polypropylén), etylénvinyl acetát (EVA), polyuretán, polyetyléntereftalát (PET) a silikón. Tiež možno nahrádzať len zmäkčovadlá v PVC – napr. citrátmi.

 
Legislatíva
 

Smernica EU 67/548/EHS o klasifikácii a označovaní nebezpečných látok – DEHP - látka jedovatá z hľadiska reprodukcie

Rozhodnutie Európskej komisie 1999/815/ES – zákaz používania DEHP a 5 ďalších ftalátov u hračiek a výrobkov pre starostlivosť o deti do troch rokov, u ktorých sa predpokladá, že budú vkladané do úst.

Smernica 2003/15/EHS o kozmetických výrobkoch – obmedzenie použitia DEHP v kozmetických výrobkoch

28. a 29.3. 2007 – EP – hlasovanie o novej smernici o medicínskych pomôckach – povinné označovanie ftalátov v pomôckach

 
Prípadové štúdie
 
Rakúsko

Viedenská asociácia nemocníc prijala politiku, ktorej cieľom je odstrániť PVC z obalov, stavebných materiálov a zdravotníckych pomôcok v roku 1992, kedy magistrát mesta Viedeň rozhodol o postupnom vyradení PVC zo všetkých magistrátom financovaných projektov a organizácií.

Do júna 2003 novorodenecké oddelenie detskej kliniky Glanzig takmer kompletne prestalo používať výrobky na jedno použitie obsahujúce PVC / DEHP

Okrem zdravotníckych pomôcok s obsahom PVC zahŕňa stratégia asociácie tiež stavebný materiál, kde sa od roku 1990 prestalo PVC používať pri podlahových krytinách a okenných rámoch.

 
Švédsko
 

V roku 1997 vydal Stockholm County Council (štokholmský okresný úrad) rozhodnutie vyhnúť sa používaniu PVC materiálov vo všetkých oblastiach jeho použitia, kde je to možné. U mnohých zdravotníckych pomôcok na jedno použitie sa PVC prestalo používať. Aj keď neexistuje žiadne právne obmedzenie týkajúce sa používania DEHP, snažia sa nemocnice nepoužívať hadičky mäkčené DEHP u malých detí.

 
USA

Kaiser Permanante je najväčším neziskovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch. Na základe výsledkov skúšok a ich vyhodnotenia odporučil personál prevádzkovaných nemocníc prejsť na výrobky bez obsahu PVC / DEHP u troch výrobkov bežne používaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti: pupočné katétre (bez PVC), hadičky periférne zavádzaných centrálnych katétrov (PICC) (bez PVC) a výrobky pre enterálnu výživu (bez DEHP).

 
Česká republika
 

Česká nemocnica Na Homolce prešla na vnútrožilové vaky bez PVC v novembri 2003. Iniciatíva vzišla z nefrologického oddelenia, pretože pacienti na dialýze patria vzhľadom k početnosti zákrokov u jednotlivých pacientov do rizikovej skupiny vystavenej vysokému množstvu DEHP. Po troch rokoch prešla nemocničná lekáreň – centrálne zásobovacie oddelenie – kompletne na vnútrožilné vaky neobsahujúce PVC a dnes sa na oddeleniach nemocnice používajú väčšinou bezpečnejšie alternatívy.

 

Behom jesene 2003 a jari 2004 staničná sestra jednotky intenzívnej starostlivosti  
novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice Olomouc zhromaždila informácie o 106 výrobkoch, ktoré boli používané pri liečbe novorodencov. Bolo vytipovaných 81 dlhodobo a často používaných výrobkov. Z týchto výrobkov 19, t.j. 33% obsahovalo PVC. V súčasnej dobe nahrádza toto oddelenie 95% výrobkov z PVC.

 
Kľúčové slová: Ekologizácia zdravotníctva | PVC
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 28. máj 2007 - 16:59, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:50.