ZDRAVOTNÍCTVO BEZ ORTUTE

Čoraz viac nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení prijíma politiku "zelenej nemocnice", ktorej súčasťou je aj eliminácia toxickej ortute, ktorá priamo ohrozuje zdravie zamestnancov zariadení, ale aj pacientov. Nasledujúci text vzťahujúci sa skôr na USA je však aktuálny aj pre naše pomery.

 

·        Prečo nemá ortuť miesto v zdravotníctve?

 

            Ortuť možno nájsť v mnohých zdravotníckych pomôckach vrátane teplomerov, tlakomerov a v pažerákových dilatátorov. Ortuť je taktiež súčasťou rôznych chemikálií a meracích zariadení používaných v zdravotníckych laboratóriách. Ak dôjde k ich vyliatiu, pokazeniu alebo nesprávnej manipulácii, môže to mať závažný dopad na ľudské zdravie alebo na životné prostredie. Spaľovne nemocničných odpadov rovnako ako spaľovne ostatných odpadov do prostredia vypúšťajú ortuť, ak spaľujú odpad, ktorý ju obsahuje. Podľa Americkej agentúry na ochranu životného prostredia (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) sú tieto spaľovne štvrtým najväčším zdrojom ortute v životnom prostredí. Nemocnice prispievajú 4-5% k celkovému znečisteniu odpadových vôd ortuťou. Zariadenia s obsahom ortute, ktoré sú navyše nesprávne umiestnené na skládke odpadov sú potencionálnym zdrojom ohrozenia zdravia a prostredia. Samotné ortuťové teplomery prispievajú na skládky tuhého odpadu 17 tonami ortute ročne.

 

·        Zdravotné hľadisko

 

            Ortuť je reprodukčný toxín a silný neurotoxín – pôsobiaci na mozog a centrálny nervový systém. Najviac ohrozené sú tehotné ženy, ženy v reprodukčnom veku a malé deti. Ortuť môže prechádzať placentou a spôsobiť tak plodu nenapraviteľné neurologické poškodenie. Podľa správy Národnej Akadémie Vied (National Academies of Science) z júla roku 2000 je až 60 000 detí v USA ročne ohrozených neurologickými problémami, ktoré môžu vyústiť do slabého školského výkonu kvôli expozícii metylortuti v maternici. Výskum z marca 2001 z Centier pre reguláciu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention) zisťoval hladinu ortute v krvi, vlasoch a moči žien a detí a prišiel k záveru, že 1 z 10 žien mala hladinu ortute tak vysokú, že by mohla svojmu dieťaťu spôsobiť neurologické problémy – v nebezpečí by bolo asi 395 000 detí za rok.

 
 

·        Environmentálne hľadisko-zaťaženie vody

 

            Ortuť v ovzduší sa šíri do vodných zdrojov predovšetkým zrážkami. V prírode môže ortuť voľne žijúcim zvieratám spôsobovať predčasné úmrtia, stratu hmotnosti a reprodukčné problémy. V telách rýb môže byť koncentrácia (metyl)ortute až miliónkrát vyššia ako v samotnej vode.

 

·        Ekonomické hľadisko

 

            Od mnohých nemocníc sú momentálne požadované prísne kontroly množstva ortute vo vypúšťanej odpadovej vode. Školenia ohľadom správneho vypúšťania ortute sú nákladné. Existuje tiež nespočetné množstvo prípadov, kedy náklady na školenia ohľadom odstraňovania ortute prevyšovali cenu alternatív bez ortute. Ak by nemocnice zaviedli alternatívy bez ortute, chránili by lepšie zdravie miestnej komunity a pomohli by k znižovaniu úmrtnosti.

 

·        Regulačné mechanizmy

 

            Podľa federálneho zákona (USA) je ortuť regulovaným odpadom; následkom toho môže byť starostlivosť o ňu trocha drahšia. Používanie pomôcok obsahujúcich ortuť si vyžaduje tzv. stratégiu nakladania s ortuťou a plán na núdzové prípady jej zneškodnenia. Náklady za nehody spôsobené ortuťou sú vysoké – často sú to tisíce dolárov – a taktiež je to hazardovanie so zdravím zamestnancov nemocníc i pacientov. Súhlas s predpismi o práve prepravcov nebezpečného odpadu disponovať odpadom s obsahom ortute môže mať za následok úniky ortute do prostredia, ak sa prepravca rozhodne odpad spáliť. Navyše recyklácia ortute nie je riešením tohto problému, keďže sa tým ortuť znova vracia do obehu – teda je znovu obsiahnutá v produktoch, čo opäť znamená len nebezpečie pre ľudské zdravie. Nemocnice sa ale môžu vyhnúť rizikám, ktoré so sebou nesie ortuť tým, že začnú využívať alternatívy. Popredné zdravotnícke inštitúcie známe po celej krajine, ako napríklad Datrmouth Hitchcock, Mayo Clinic a Národné inštitúcie zdravia (National Institutes of Health)využívajú bezpečné a efektívne alternatívy na takmer všetky zdravotné procesy využívajúce ortuť - od teplomerov cez tlakomery až po ustaľovače v laboratóriách.

 

·        Ako rieši HCWH tento problém

 

            V 1998 Health Care Without Harm (HCWH) zahájila program „Zdravotníctvo bez ortute“, ktorým žiada nemocnice, aby postupne nahrádzali ortuť vo svojom vybavení alternatívami. HCWH taktiež poskytuje náučné a technické zručnosti tým nemocniciam, ktoré sa usilujú realizovať program náhrady ortute. Od augusta 2001 podpísalo viac ako 600 nemocníc záväzok, že sa postupne ortute zbavia.

 

·        Čo robia štáty a mestá

 

            Spoločnosti po celom USA sa snažia o vyradenie ortuťových teplomerov z domácich lekárničiek, eliminovať tak ortuť z domácností a informovať ľudí o rizikách ortute. Každý, kto na určené miesto donesie svoj ortuťový teplomer, dostane nový bezortuťový. Tým je zabezpečená aj dôkladná recyklácia starých ortuťových teplomerov. Aby HCWH podporila toto úsilie, vydala príručku pod názvom Ako začať s výmenou ortuťových teplomerov.

Mestá a štáty po celej krajine (USA) pristupujú k eliminácii ortute veľmi aktívne. Napríklad San Francisco, CA; Ann Arbor, MI; Chicago, IL; a štáty ako napríklad New Hampshire, Maine, Maryland a Minnesota zakázali predaj, výrobu a distribúciu ortuťových teplomerov v rámci ich predpisov. Mestská, štátna a federálna legislatíva však nemá vyriešenú otázku eliminácie spotreby ortute a produktov ortuť obsahujúcich.

 

·        Čo môže spraviť vaša nemocnica

 

            Zaviazať sa eliminovať ortuť a  pripojiť sa k stovkám ďalších zdravotníckych zariadení, ktoré už zahájili proces obmedzovania používanej ortute. Odstraňovanie produktov s obsahom ortute je jedinou cestou ako udržať ortuť mimo životného prostredia a ako obmedziť jej dopady na ľudské zdravie.

            Navštíviť zoznam H2E serverov (www.h2e-online.org) – podeliť a dozvedieť sa o technických informáciách, vyhľadať vzdelávacie materiály, spoznať praktické stratégie eliminácie ortute, podebatovať o predchádzaniach znečisťovaniu a minimalizáciách problémov s odpadmi. 

            Uskutočniť tzv. audit ortute na identifikáciu všetkých zdrojov ortute v nemocnici.

            Zaviazať sa znižovať používanie ortute vyhľadávaním príležitostí nahrádzania produktov s obsahom ortute, ak existuje menej prekážok a môžu byť učinené okamžité kroky. Napríklad výmena ortuťového teplomeru za digitálny alebo elektrický teplomer; nahradenie ortute vodou v Miller – Abbotovej trubici; výmena pažerákových dilatátorov za silikónové; náhrada tlakomerov plnených ortuťou za kovové tlakomery.

            Zaviesť „politiku nakupovania bez ortute“.  Vyčleniť personál z odd. Nakupovania a zásobovania, ktorý bude komunikovať s dodávateľmi a spoločne s ďalším personálom hľadať vhodné bezortuťové alternatívy.

            Vzdelávať a školiť zamestnancov o pracovnom poriadku zariadenia vrátane informácií o ortuti a jej dopadoch na ľudské zdravie a životné prostredie.

            Vybaviť zamestnancom výmenu ortuťových teplomerov.

            Zrušiť posielanie ortuťových teplomerov domov k pacientom a rodičom s novorodencami.

 
 
Kľúčové slová: Ekologizácia zdravotníctva | Ortuť
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 5. december 2007 - 14:00, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:36.