Moderné odpadové hospodárstvo v obci

Priatelia Zeme - SPZ Vás pozývajú na odborné semináre >> Prejsť na prezentácie zo seminára

Začiatok: 12.12.2005

Koniec: 14.12.2005

Miesto konania:
 • 12.12.2005 - Nitra (Agroinštitút, Akademická ul. 4, presnejšie pozrite tu)
 • 13.12.2005 - Banská Bystrica (Krajský úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, pozrite tu)
 • 14.12.2005 - Prešov (Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, pozrite tu)

 

Cieľ seminára:

Informovať mestá a obce o možnostiach trvalo udržateľného nakladania s tuhým komunálnym odpadom (TKO) s dôrazom na vytvorenie motivačného prostredia pre pôvodcov odpadu a ich efektívneho zapojenia do zavedeného systému.

Čo môžete od seminára očakávať:

Získate cenné informácie o:

 • legislatíve SR
 • spôsoboch a možnostiach zavádzania systémov oddeleného zberu TKO,
 • možnostiach budovania zberných dvorov,
 • možnostiach kompostovania bioodpadov v obciach,
 • novom systéme zberu elektronického odpadu,
 • spôsoboch osvety
 • spravodlivých poplatkoch pre pôvodcov odpadu.

Vďaka týmto informáciám budete mať možnosť doplniť svoje znalosti tak, aby ste vedeli realizovať programy a projekty smerujúce k trvalo udržateľnému nakladaniu s odpadmi vo svojich obciach / mestách.

Organizačné poznámky:

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára je potrebné prihlásiť sa vyplnením formulára, ktorý nájdete nižšie alebo zaslaním vyplnenej prihlášky s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku na náš e-mail, fax alebo poštovú adresu.

Účastnícky poplatok je 500 Sk. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu: 4350054760 / 3100, variabilný symbol 1205, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu.
Účastníci majú zabezpečený obed a občerstvenie.

Program seminára:

 • 8.15 - 08.45 - Prezentácia účastníkov
 • 08.45 - 09.00 - Privítanie, predstavenie organizácie Priatelia Zeme - SPZ (Radoslav Plánička / Priatelia Zeme - SPZ)
 • 09.05 - 09.45 - TKO z pohľadu legislatívy SR (Ministerstvo životného prostredia SR)
 • 09.50 - 10.35 - Triedený zber odpadov pre recykláciu a kompostovanie (Branislav Moňok / Priatelia Zeme - SPZ)
 • 10.35 - 10.50 - Prestávka
 • 10.50 - 11.20 - Zberné dvory (Branislav Moňok / Priatelia Zeme - SPZ)
 • 11.25 - 11.55 - Elektronický odpad po novom (Peter Valent / Envidom - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu)
 • 12.00 - 13.00 - Obed
 • 13.00 - 13.45 - Kompostovanie „zeleného“ bioodpadu (Branislav Moňok / Priatelia Zeme - SPZ)
 • 13.50 - 14.35 - Motivačné a spravodlivé miestne poplatky za odpady (Marek Kurinec / DES)
 • 14.40 - 15.00 - Odpovede na otázky účastníkov

Záštitu nad seminármi prevzal
Minister životného prostredia prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

Viac informácií:

spz@priateliazeme.sk