Aby Klíma bola Príma – Priatelia Zeme rozbiehajú nový projekt envirovýchovy na východoslovenských školách

Košice, 17.02.2009

Priatelia Zeme-SPZ v rámci dvojročného projektu „Príma-Klíma-Životný štýl“ realizujú environmentálnu výchovu detí a mládeže v oblasti zmeny klímy a využitia prírodných zdrojov. Potreba zaviesť environmentálnu výchovu na základných a stredných školách má podľa Priateľov Zeme-SPZ stále väčšie opodstatnenie. Doplniť jej malé zastúpenie v učebných osnovách si kladie za cieľ projekt „Príma-Klíma-Životný štýl“, ktorého zámerom je zvyšovanie environmentálneho povedomia detí a mládeže. Nosné témy projektu tvoria klimatické zmeny, úbytok prírodných zdrojov, rastúca spotreba a od nej sa odvíjajúce zvyšovanie množstva odpadov, ako aj oboznámenie žiakov s alternatívami spôsobu ich života a s ich možnosťami pre zlepšenie stavu životného prostredia. „Projekt je zameraný na vypestovanie zdravého environmentálneho cítenia v deťoch a v mládeži. Motivuje ich k tomu, aby sa aktívne zapojili do života školy, komunity a aby sami urobili niečo pre kvalitnejšiu, čistejšiu a krajšiu prírodu. Záujem o tieto hodnoty sa dosiahne krok po kroku, pomocou rôznych metód - zážitkovej, interaktívnej a zmyslovej,“ hovorí Hedviga Mileová, koordinátorka projektu „Príma-Klíma-Životný štýl“. Okrem vzdelávacích aktivít na školách je projekt založený aj na zážitkových exkurziách napr. v lese, v stredisku dotrieďovania odpadov, ale aj na skládke či lome. „Pritom máme naplánovaných osem víkendových akcií pre mládež a našich dobrovoľníkov v environmentálne orientovaných oblastiach na Zaježovej, na mlyne Ožďany a na ekofarme na Odorici,“ pokračuje Hedviga Mileová. Vyvrcholením projektu „Príma-Klíma-Životný štýl“ bude súťaž environmentálnych projektov realizovaných na školách alebo v obci pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Prvé kolo súťaže bude vyhodnotené v júni tohto roku. Cenou pre najlepšie projekty bude medzinárodný, týždenný ekotábor v národnom parku v Nemecku. Nakoľko projekt je medzinárodnou spoluprácou organizácie Priatelia Zeme - SPZ a organizácie Naturpark Thüringer Wald v Nemecku, ponúka jedinečnú šancu na spoluprácu škôl a mládeže v oblasti životného prostredia. Priatelia Zeme-SPZ dlhodobo pôsobia v oblasti osvety, zameranej na znižovanie množstva odpadov, podpory triedeného zberu a recyklácie, ako aj v rámci konkrétnej pomoci samosprávam a komunitám zasiahnutých nevhodnými zámermi skládok a spaľovní. Environmentálna výchova realizovaná projektom „Príma-Klíma-Životný štýl“ je pokračovaním tejto tradície. „Zameriavame sa na mladú generáciu, pretože veríme, že pri správnej výchove sa naučí žiť udržateľne a citlivo, v súlade s prírodou,“ uzatvára Hedviga Mileová. Viac informáciíMgr.Hedviga Mileová, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 136 348, mileova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: environmentálna výchova