Európska snaha o obmedzenie ortuti a zákaz amalgámových výplní v zubnom lekárstve. Ako a prečo zakázať ortuť v zubných ambulanciách?

Košice, 05.12.2016

Dňa 6. decembra 2016 sa zídu experti z Európskej komisie, Parlamentu Európskej únie a Európskej rady reprezentujúci názor členských štátov EU a budú rozhodovať o zákaze dentálneho amalgámu od roku 2023. Ten by mohol byť súčasťou širších legislatívnych opatrení, ktoré by obmedzili kontamináciu ortuti z európskych zdrojov a EU by tak naplnila Minamatský medzinárodný dohovor o ortuti z roku 2013. Slovenská republika má možnosť zastaviť používanie ortuti v amalgámových plombách.

Zákaz ortuti používanej v amalgámoch podporuje Európska komisia a mnohé členské štáty EU. Švédsko už amalgámové plomby s obsahom ortuti vôbec nepoužíva, v zopár percentách ich používajú Dáni, Fíni, Holanďania, Taliani, Portugalci, či Estónci. Nedávno podpísal petíciu za zákaz ortuti v plombách i šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Ortuť je neurotoxický kov, ktorý spôsobuje trvalé poškodenie mozgu hlavne u detí, i ešte nenarodených. Ukladá sa v telách živočíchov ako i v životnom prostredí, kde sa dostáva predovšetkým ľudskou činnosťou – emisiami (vo veľkej miere i z krematórií) a ako odpad zo zubných ambulancií. Pri vyvŕtavaní amalgámových plomb hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia ortuťových výparov nielen u pacienta ale i u lekára a personálu. To sú tvrdenia mnohých vedeckých štúdií vykonaných Európskou komisiou v posledných rokoch.  Pre spomenuté potencionálne úniky ortuti neplatia na Slovensku žiadne zákonné opatrenia, ako sú amalgámové separátory v ambulanciách alebo špeciálne filtre na krematóriách.

Podľa správy EU BIOS z roku 2012 boli na Slovensku použité v 71 % amalgámové plomby a v 11 % alternatívy. Na základe cieľov Minamatského dohovoru z roku 2013 Slovenská republika prijala vo svojej Stratégii nakladania s odpadmi z ortuti vrátane realizačných plánov z roku 2014 opatrenie obmedziť používanie zubného amalgámu. Do akej miery však neuvádza. Väčšina krajín EU chce hlasovať len za zákaz pre tehotné ženy a deti.

Priatelia Zeme – SPZ, ako i niektoré environmentálne organizácie v Európe –European Environmental Bureau, World Alliance for Mercury-Free Dentistry, Health Care Without Harm, Women in Europe for a Common Future, Health and Environment Alliance a Arnika presadzujú úplný zákaz používania zubného amalgámu. Na prípravu nových postupov majú stomatológovia a zdravotné poisťovne 6 rokov. To môžeme považovať za dostatočnú lehotu. 

„Slovensko má jedinečnú príležitosť znížiť zdravotné a environmentálne riziko zo zdravotných dopadov ortuti pre milióny občanov nielen na Slovensku, ale i v celej Európskej únii“, hovorí Mgr. Lenka Beznáková z Občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ.

Viac informácií

Mgr. Lenka Beznáková, OZ Priatelia Zeme – SPZ, 0902 131 202, beznakova@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: Ortuť | toxické znečisťovanie
Cieľová skupina: verejnosť