Konferencia o predchádzaní vzniku odpadu na Slovensku

Bratislava, 24.10.2011

Európska rámcová smernica o odpadoch ukladá povinnosť všetkým členským štátom vypracovať najneskôr do konca roku 2013 Programy predchádzania vzniku odpadov. Tie by mali obsahovať opatrenia, ktoré sa príjmu ešte predtým, ako sa materiál, látka alebo výrobok stanú odpadom s cieľom znížiť: a) množstvo odpadov, b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí a c) množstvo škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Členské štáty ďalej musia zabezpečiť, aby sa príslušné zainteresované subjekty, orgány a široká verejnosť mohli zúčastniť na vypracovaní týchto programov.

Priatelia Zeme – SPZ sa preto rozhodli pomôcť Slovensku a usporiadať na túto tému odbornú konferenciu s názvom „Ako predchádzať vzniku odpadov?“. Cieľom konferencie bolo informovanie účastníkov o stave tvorby uvedeného programu na Slovensku a otvorenie širokej diskusie na túto tému. Na konferencii vystúpili s príspevkami aj odborníci z Belgicka, Rakúska, Českej republiky, Maďarska a samozrejme Slovenska.

Dôležitosť témy vyplýva aj z toho, že predchádzanie vzniku a škodlivosti odpadu je najekologickejším a najekonomickejším riešením problémov odpadov. Preto je aj na prvom mieste v celosvetovo uznávanej päťstupňovej hierarchii nakladania s odpadmi. Tá stanovuje poradie, ktoré by sa malo uplatňovať pri nakladaní s odpadmi. Poradie preferencií je nasledovné - 1. Predchádzanie vzniku odpadu, 2. Príprava na opätovné používanie, 3. Recyklácia, 4. Energetické zhodnocovanie, 5. Skládkovanie a spaľovanie odpadov bez energetického využitia. Z európskej odpadovej legislatívy, ktorá má v sebe túto hierarchiu zapracovanú vyplýva, že  je pre všetky členské štáty záväzná. Praktickej realizácie sa zatiaľ na Slovensku, až na malé výnimky, veľmi nedočkala. Konferencia „Ako predchádzať vzniku odpadov?“ bola tak prvým potrebným krokom na ceste k modernému odpadovému hospodárstvu na Slovensku.

Konferencia sa konala v stredu 19. októbra 2011 v Hoteli Barónka v Bratislave v rámci projektu „Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4", ktorý je podporený International Visegrad Fund.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v galérii.

Viac informácií

Martin Valentovič, organizátor konferencie, Priatelia Zeme - SPZ, mobil: 0903 279 817, e-mail: valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie49 KB