Ministerstvo neodporúča spaľovňu nebezpečných odpadov v Šali

Košice, 22.02.2006

Snaha Priateľov Zeme-SPZ pomôcť občanom dotknutých spaľovňou zaznamenala ďalší úspech. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vydalo dlho očakávané stanovisko k zámeru výstavby spaľovne nebezpečných odpadov v Šali. Jej realizáciu neodporúča. Ide o záverečné stanovisko v rámci zákonného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (1). Priatelia Zeme-SPZ oceňujú rozhodnutie, ktoré priamo potvrdilo ich vecné výhrady voči zámeru.  Podarilo sa tak zabrániť zlému projektu a vytvoriť priestor pre čistejšie alternatívy - znižovanie vzniku nebezpečných odpadov, recykláciu, moderné nespaľovacie technológie, ktoré by mali byť vždy prioritne zvážené. Zamýšľaná spaľovňa nebezpečných odpadov mala byť najväčšou v SR. Napriek tomu, že mala slúžiť najmä súkromnému sektoru, zámer presadzoval Nitriansky samosprávny kraj. Ten mal byť vlastníkom spaľovne, čo by znemanalo, že prípadnú stratovosť by uhradili daňovníci v Nitrianskom kraji.

Ministerstvo životného prostredia v zamietavom stanovisku uviedlo, že zhodnotenie vplyvov na životné prostredie nie je v dokumentácii, ktorú poskytol investor, dostatočné. Konštatuje tiež, že zámer uvažuje o spaľovaní odpadov, pri ktorých je to nevhodné. Za neprijateľný označuje zámer ukladať toxické zvyšky po spaľovaní na skládku odpadov nedostatočne zabezpečenú proti únikom škodlivých látok. Záverečné stanovisko ministerstva tiež poukazuje na výskyt rozporných informácií investora a pripomína výrazný nesúhlas dotknutej verejnosti so zámerom.

Hoci Záverečné stanovisko MŽP nemá záväzný charakter, povoľujúce orgány, ktorými sú obec Trnovec nad Váhom a Slovenská inšpekcia životného prostredia, naň musia prihliadať. Obe však už v doterajšom v procese posudzovania vplyvov vydali negatívne stanoviská. Zámer vybudovať spaľovňu je teda rozhodnutím ministerstva zastavený.

"Vítame záporné stanovisko ministerstva, ktoré potvrdzuje naše vecné výhrady," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Mestský úrad ale aj občania Šale požiadali organizáciu o pomoc pri ochrane ich práv na kvalitné životné prostredie v súvislosti s projektom. Priatelia Zeme-SPZ spolu so zahraničným expertom vypracovali v júni 2005 odborné stanovisko. Upozornili v ňom na rad vážnych environmentálnych a ekonomických rizík. Neskôr občanom a mestu pomáhali poradensky, zúčastnili sa na prerokovávaní zámeru a na riziká upozornili aj širšiu verejnosť.

Zámer spaľovne neobsahoval potrebné bezpečnostné opatrenia - nepočítal so zariadením pre odstavenie prívodu odpadov pri poruche. Chýbalo upresnenie spôsobu manipulácie s nebezpečným odpadom, napriek tomu, že pri nevhodnom zmiešavaní môže dôjsť k explóziám. V projekte chýbalo hodnotenie vplyvov prípadných havárií. Obsahoval zámer skládkovať nebezpečný odpad produkovaný spaľovňou - toxický popolček - na skládke, ktorá nie je dostatočne zabezpečená proti úniku jedovatých látok do okolia. Priatelia Zeme-SPZ upozornili na mimoriadne nebezpečné úvahy o využívaní sádrovca z čistenia spalín v stavebníctve napriek tomu, že obsahuje vysoký obsah toxických látok.

Zabránenie zámeru postaviť v Šali spaľovňu nebezpečných odpadov je spoločným víťazstvom Priateľov Zeme-SPZ, dotknutých obcí a občanov v prospech životného prostredia. "Takéto rozhodnutie nie je ani v Európe bežnou záležitosťou. Pre Slovensko znamená dôležitý precedens a je nádejou, že nekvalitné projekty znečisťujúcich skládok a spaľovní sú minulosťou. Nádejou, že sa naša krajina začína orientovať na čistejšie alternatívy," poznamenal Hegyi. Dodal, že ak sa pre menšie množstvo nebezpečných odpadov objektívne preukáže nutnosť spaľovne, mala by sa realizovať tzv. najlepšia dostupná technológia s nadštardnými bezpečnostnými opatreniami.

Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú obciam a občanom ohrozeným skládkami a spaľovňami odpadov už takmer desať rokov. Doposiaľ pomohli zastaviť zámery troch rizikových skládok odpadov (2) a štyroch spaľovní nebezpečných odpadov (3). V týchto lokalitách sa aj vďaka Priateľom Zeme-SPZ dnes rozvíjajú čistejšie alternatívy - napríklad triedený zber pre recykláciu. Ušetrili sa tak desiatky hektárov krajiny a eliminovali riziká pre zdravie miestnych obyvateľov. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
1, Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 127/1994 Z.z.
2, V obciach Vyšný Čaj, Ladmovce, Košické Olšany.
3, V obciach Dubová, Hliník nad Hronom, Tornaľa a Trnovec nad Váhom (v blízkosti Šale)