Na školách je ,,príma klíma“

Košice, 18.09.2009

Nový vietor ktorý ju medzi žiakov základných a stredných škôl východného Slovenska priniesol, prišiel s Priateľmi Zeme-SPZ. Zážitkovú ekovýchovu môžu deti aj mládež prežiť na vlastnej koži aj vďaka grantom, ktoré sa organizácii podarilo úspešne získať. Ekovýchovné aktivity pritom nie sú žiadnou novinkou. Už v priebehu uplynulého roka venovali Priatelia Zeme svoju pozornosť žiakom v znevýhodnených regiónoch, s menšími príležitosťami. Žiaci tak v rámci vyučovacích hodín dostali príležitosť zvýšiť svoje ekologické povedomie, ktoré však už dnes neostáva len pri strohom výklade či hrách.

Program, ktorý sa na školách rozbieha aj tohto roku, posúva výučbu aj menej tradičným smerom: ,,Deti sú zapájané do procesu, vďaka ktorému môžu uskutočňovať vlastné kreatívne ekoprojekty. Tie sa zase budú realizovať pod odborným vedením Priateľov Zeme-SPZ. Dôležitou súčasťou je však aj zmyslová časť, akou je napr. premietanie filmov, či interaktívna tabuľa...“, uvádzajú Priatelia Zeme vo svojom grantovom projekte.

Veľký priestor je však venovaný práve zážitkovým aktivitám, ktoré rozvíjajú povedomie viac než stokrát opakovaná pravda. Práve v teréne totiž žiaci nadobúdajú nezabudnuteľné zážitky, ktoré v nich môžu zanechať výraznú stopu. Koordinátorka projektu Hedviga Mileová vysvetľuje: ,,Ide o vzdelávanie pomocou vlastných skúseností priamo v prírode. Za týmto účelom sa budú organizovať ekotábory, víkendové pobyty, ale aj exkurzie či výlety, pri ktorých budú môcť žiaci vidieť napr. skládku odpadov, alebo stav lesa.“

Samostatným zážitkom však nepochybne bude aj výmena názorov, ktorá v budúcnosti spojí slovenské deti s nemeckými. Udeje sa tak v rámci zrkadlového projektu, ktorý súčasne prebieha aj v Nemecku. ,,Na spoločnom ekotábore si tak deti budú môcť vymieňať nielen vedomosti, ale aj skúsenosti zo svojich ekoprojektov“, upovedomujú Priatelia Zeme.

Dôležitou súčasťou myšlienky však nie je len poskytnutie vzdelania tým, ktorí oň prejavia záujem. ,,Príma klíma“ sa na rozdiel od bežných školských aktivít snaží prepojiť získané vedomosti s rozvojom mladých osobností a následne na to aj regiónov. Hedviga Mileová túto situáciu približuje: ,,Nie všetci mladí využívajú svoj voľný čas kvalitne. Pod vplyvom rozvoja techniky a patologických javov spoločnosti akými sú napr. drogy, či násilie, sa nepodieľajú ani na pozitívnom rozvoji spoločnosti. Ďalej tvrdí: ,,Nevidia ani spôsoby a nepodieľajú sa na ovplyvňovaní diania v meste svojho bydliska.“ Ekovýchova však nemá za cieľ vytrhnúť mladého človeka zo súčasného sveta, práve naopak, spojiť jeho tvorivé schopnosti a zručnosti na akejkoľvek úrovni s citom k prírode a lokálnym aktivizmom.
Ak však mladí ľudia majú záujem o eko-aktivity aj mimo školského vyučovania, s pomocou sa môžu obrátiť priamo na Priateľov Zeme-SPZ. Rovnako môžu postupovať aj školy, ktoré majú snahu rozbehnúť ekoprojekt na vlastnej škole.

Nakoniec, ekovýchovné aktivity Priateľov Zeme boli aj z tohto dôvodu podporené dvoma ďalšími nadáciami. ,,Pre svoju inovatívnosť a využívanie informačných technológií Nadačným fondom Slovak Telekom, pre svoj zážitkový charakter zase Fondom Hodina deťom, ktorý zriaďuje a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“, dodáva Mileová.

Viac informácií

Hedviga Mileová, koordinátorka projektu, Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817 mileova@priateliazeme.sk