Priatelia Zeme-SPZ na najväčšej slovenskej ekologickej výstave

Košice, 21.04.2008

Priatelia Zeme-SPZ sa predstavia verejnosti s novou expozíciou a odbornou prednáškou o nedostatkoch návrhu zákona o obaloch v dňoch 22. – 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici na najväčšej ekologickej výstave na Slovensku – R.I.S., ktorá sa zaoberá témami recyklácie a zhodnocovania odpadov. Nová výstavná prezentácia organizácie Priatelia Zeme-SPZ pozostáva z informačného stánku, ukážok praktických potrieb, strojového zariadenia a zberných nádob na triedený zber a výstavy o recyklácii. Informačný stánok ponúkne návštevníkom nielen materiály o triedenom zbere a recyklácii, ale oboznámi ich aj s možnosťami miestneho systému separovaného zberu. Výstava o recyklácii bude na 12 paneloch populárno – náučným spôsobom propagovať a vysvetľovať spôsoby triedenia a recyklácie odpadov. Bude pojednávať o súčasných spôsoboch nakladania s odpadmi, o minimalizácií vzniku a škodlivosti odpadov, o ich opätovnom používaní, predstaví systém triedeného zberu v domácnostiach, školách, podnikoch, obciach a mestách, ako aj o možnosti recyklácie odpadov. Záujemcovia budú mať príležitosť oboznámiť sa aj s kompostovaním.

Prednáška sa týka nedostatkov návrhu zákona o obaloch zo strany Ministerstva životného prostredia SR. MŽP predložilo v uplynulých dňoch najhorší návrh zákona o obaloch v doterajšej histórii Slovenska. Prezentácia Priateľov Zeme-SPZ ozrejmí, prečo by návrh MŽP viedol k zvýšeniu množstva nezákonne pohodených odpadov v prírode a na uliciach (t.j. k zväčšeniu nelegálnych skládok), k oslabeniu triedeného zberu a k zníženiu recyklácie.

„Účasť Priateľov Zeme-SPZ na výstave R.I.S. je ďalším zo spôsobov osvety v oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré by sa stále viac mali stať prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. Situácia v odpadovom hospodárstve je zlá, Slovensko trpí množstvom problémov so skládkami a spaľovňami, predovšetkým však nárastom množstva odpadov, zlým nakladaním s nimi a nedostatočnou štátnou kontrolou,“ hovorí Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ.

Množstvo komunálnych odpadov v SR vzrástlo za posledný rok o 12kg na 1 obyvateľa a EÚ predpovedá ďalší nárast – do r. 2020 až o 25% tuhého komunálneho odpadu, pokiaľ nebudú prijaté účinné opatrenia pre jeho zamedzenie. Priatelia Zeme-SPZ preto predložili MŽP SR návrhy 30 systémových opatrení pre zlepšenie legislatívy a ekonomických nástrojov, z ktorých nasledovné 3 považujú za prioritné: zvýšenie zákonného poplatku za skládkovanie a zavedenia poplatku zo spaľovania (nemyslí sa “cena” za odpad!), niekoľkonásobné zvýšenie prostriedkov zo strany priemyslu poskytovaných obciam na rozvoj triedeného zberu a odstraňovanie zbytočných byrokratických bariér rozvoja prevencie a recyklácie odpadov. Viac informácií

Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.: 0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk