Priatelia Zeme – SPZ vítajú snahu Európskeho parlamentu o výraznú redukciu plastových odpadov

Košice, 18.01.2014

Pred troma dňami prijal Európsky parlament uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. Tá je postavená na snahe predchádzať vzniku a škodlivosti plastových odpadov a ich čo najefektívnejšej recyklácii. Priatelia Zeme – SPZ túto snahu hodnotia veľmi pozitívne a vyzývajú Slovenskú republiku, aby zahrnula princípy z uznesenia do práve pripravovanej odpadovej legislatívy a začala ich čo najskôr uplatňovať v praxi.

Plasty pretrvávajú v životnom prostredí stovky rokov. Ich rozkladom dochádza k toxickým reakciám za vzniku karcinogénnych a mutagénnych látok, nanočastíc a perzistentných organických znečisťujúcich látok. Európsky parlament má záujem, aby sa používanie najnebezpečnejších plastov začalo čo najskôr obmedzovať a do roku 2020 chce niektoré plasty úplne zakázať.
V prípade plastového odpadu Európsky parlament vyzýva na prvom mieste k predchádzaniu a minimalizácii jeho vzniku. Priatelia Zeme – SPZ túto výzvu plne podporujú, pretože pomôže k naplneniu cieľov Programu predchádzania vzniku odpadov na Slovensku. Je to tiež v súlade s hierarchiou nakladania s odpadmi, záväznou pre všetky členské štáty, uprednostňujúcou predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie a recykláciu pred energetickým zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov na poslednom mieste. „Na Slovensku je táto prijatá hierarchia stále len formalitou. V praxi to vyzerá úplne opačne,“ hodnotí situáciu predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič. V roku 2012 bolo dominantným spôsobom nakladania s odpadom na Slovensku skládkovanie odpadov. Z komunálnych odpadov skončilo na skládkach odpadov 74,18 % a v spaľovniach 9,38 % odpadov. Ich recyklácia bola len na úrovni 11,8 %. Už i v Českej republike recyklujú viac, až 29 %. Najúspešnejšie štáty v recyklácii, ako sú Nemecko, Holandsko, Belgicko, recyklujú viac ako 60 % komunálneho odpadu. Európsky parlament taktiež vyzýva Komisiu EÚ, aby do roku 2014 predložila návrhy na postupné ukončenie skládkovania recyklovateľného a zhodnotiteľného odpadu do roku 2020.

Úroveň triedeného zberu plastových odpadov pre ich recykláciu je stále veľmi nízka. Podľa poslednej dostupnej správy o stave životného prostredia na Slovensku sa v roku 2012 vytriedilo 28 314 ton plastov z komunálneho odpadu. Priatelia Zeme – SPZ poukazujú na to, že je to veľmi málo, pretože v zmesovom odpade sa nachádza ešte okolo 76 % plastových odpadov, ktoré by bolo možné recyklovať. „Prax ukazuje, že zákonná všeobecná povinnosť triedenia odpadov nestačí k tomu, aby sa dosiahla jeho vysoká účinnosť. Množstvo systémov triedeného zberu odpadov v SR je len formálnym splnením tejto požiadavky, sú neefektívne a ani zďaleka nedosahujú očakávané výsledky. Riešením je zavedenie dostatočne komfortného systému nakladania s odpadmi s dôslednou, opakovanou informačnou kampaňou, účinnou kontrolou dodržiavania zavedeného systému, ale dôležitá je tiež správna ekonomická motivácia (platiť len za to, čo vyhadzujeme, triedený zber je bezplatný),“ vysvetľuje Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Štát by okrem samotného triedeného zberu odpadov v obciach mal zaviesť aj ďalšie účinné mechanizmy, ktoré pomôžu zvýšiť podiel vytriedeného a následne recyklovaného odpadu. Pri plastoch je to napríklad zálohovanie jednorazových nápojových obalov, najefektívnejší spôsob zberu, ktorým získame čistú, kvalitnú surovinu vhodnú aj na výrobu nových nápojových obalov.

Množstvo štúdií preukázalo, že opätovné používanie, triedený zber a recyklácia dokážu vytvoriť niekoľkonásobne viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov. Aj na Slovensku by takto našli uplatnenie nízko kvalifikované skupiny obyvateľov,“ dodáva Branislav Moňok.

Viac informácií

Martin Valentovič, tel.: 0903 77 23 23, e-mail: valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Príloha: uznesenie EP k plastovým odpadom, 14.2.2014, docx27.91 KB
Príloha: uznesenie EP k plastovým odpadom, 14.2.2014, pdf119.8 KB
Kľúčové slová: legislatíva | recyklácia | triedený zber
Cieľová skupina: verejnosť