Priatelia Zeme-SPZ zistili vysoký obsah toxických látok vo vajíčkach z okolia Dusla Šaľa

Košice, 17.05.2006

V slepačích vajíčkach z okolia Dusla Šaľa sú viac ako 2-násobne vyššie hodnoty toxických karcinogénnych dioxínov, ako povoľuje platný limit SR a EÚ. Analýza ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme-SPZ, navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitu pre súčet koncentrácií dioxínov a PCB, ktorý bude platný v SR od novembra 2006.

 Cieľom monitoringu bolo spoznať mieru kontaminácie potravín toxickými látkami v tejto lokalite. Súčasťou analýzy je aj identifikácia zdroja znečistenia. V súvislosti so znepokojujúcimi výsledkami Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú, že riešením rozhodne nie je prestať jesť vajíčka, ale zastaviť znečisťovanie prostredia jedovatými karcinogénnymi látkami.

Priatelia Zeme-SPZ odobrali v apríli slepačie vajcia od piatich domácností z dvoch obcí (1) z okolia chemického podniku Duslo Šaľa. Vzorky zaslali na analýzu obsahu toxických látok tzv. POP- dioxínov, PCB a hexachlórbenzénu (HCB) do akreditovaného laboratória Národného referenčného centra pre dioxíny a podobné zlúčeniny pri Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Profil dioxínov obsiahnutých vo vajíčkach bol porovnávaný s profilom dioxínov, ktoré produkujú rôzne zdroje znečistenia. Analýza dospela k záveru, že zdrojov jedov vo vajíčkach bolo zrejme viac. Na základe dostupných údajov, ako smer prevládajúcich vetrov či prítomnosť zdrojov, ktoré majú technické predpoklady pre uvoľňovanie toxických látok, konzultujúci odborníci (2) uviedli, že k najpravdepodobnejším zdrojom dioxínov v skúmaných vajíčkach patria spaľovňa nebezpečných odpadov v areáli Dusla Šaľa a skládka nebezpečných odpadov. Nemožno vylúčiť ani podiel chlórových prevádzok v Dusle Šaľa, prípadne nelegálneho spaľovania odpadov v domácich peciach.

Monitoring znečistenia potravín toxickými látkami je prvým zo série krokov, ktorými sa Priatelia Zeme-SPZ budú usilovať pomôcť Šali a okoliu znížiť zaťaženie životného prostredia a zdravia ľudí. Organizácia na nasledujúce mesiace pripravuje informačnú kampaň proti nelegálnemu spaľovaniu odpadov v domácnostiach, firmách a na záhradách. Pomôže pri zakladaní a práci "ekohliadok", ktoré budú pracovať na eliminácii nelegálnych skládok a bude poskytovať poradenstvo pri zlepšení triedeného zberu odpadov. Priatelia Zeme-SPZ budú tiež čistiť nelegálne skládky odpadov s nebezpečným odpadom a zúčastnia sa pripomienkovania projektu rekonštrukcie spaľovne NO Dusla Šaľa.

Organizácia vystupuje proti úsiliu o vybudovanie novej veľkokapacitnej spaľovne nebezpečného odpadu v Šali aj preto, že mesto a jeho okolie už v súčasnosti trpia znečistením. "Namiesto snáh o stavbu novej spaľovne by sa mali Nitriansky kraj, ale aj Duslo Šaľa usilovať eliminovať zdroje uvoľňovania dioxínov do prostredia," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Keďže medzi pravdepodobné zdroje kontaminácie vajíčok dioxínmi patria spaľovňa a skládka nebezpečných odpadov, riešenie spočíva v rozvíjaní čistejších alternatív. Prioritou je - aj podľa slovenskej legislatívy - predchádzanie vzniku nebezpečného odpadu. Viaceré druhy odpadu, napríklad odpadové oleje či elektronický odpad je možné recyklovať. Pri jeho zneškodňovaní je možné využiť nové nespaľovacie technológie, ako je to napríklad pre odpady s obsahom PCB pri Chemku Strážske. Len pre druhy nebezpečného odpadu, ktoré zatiaľ nedokážeme zneškodniť lepším spôsobom, by sa mali vybudovať spaľovne s najlepšou dostupnou technológiou a nadštandardnými bezpečnostnými opatreniami. Pred touto úlohou dnes stojí Duslo Šaľa, ktoré začína s procesom rekonštrukcie svojej starej menšej spaľovne.

Rovnako je potrebné zistiť, či nedochádza k vzniku POP v prevádzkach chlórovej chémie v Dusle Šaľa. "V chemickej výrobe je potrebné nastúpiť trend postupnej náhrady chlórovej chémie čistejšími výrobnými postupmi. Nelegálne spaľovanie komunálnych odpadov (TKO) v domácich peciach, na záhradách ani nepotrebuje náhradu, keďže ide o nezákonnú činnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že by sa každý z nás mal snažiť znižovať vznik TKO, triediť jeho jednotlivé druhy do určených nádob pre recykláciu, kompostovať bioodpady," hovorí Hegyi.

Viac informácií

Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk

Viac informácií:

Dioxíny patria medzi najtoxickejšie látky. Sú perzistentné: dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a živých organizmoch. Majú vysoko bioakumulatívne schopnosti - hromadia sa v tkanivách (hlavne tukových) živých organizmov. Poškodzujú imunitný, hormonálny systém, vyvíjajúci sa plod v tele matky, podporujú rast nádorov. Dioxíny vznikajú pri horení za účasti chlóru, preto nie každý zdroj znečisťovania ovzdušia uvoľňuje tieto látky. Medzi najväčšie zdroje dioxínov v SR je radený metalurgický priemysel, spaľovanie odpadov, chemická výroba (na báze chlóru, chlórových zlúčenín), palivo- energetický sektor.

Platné limity SR a EÚ pre dioxíny určuje Vestník MZ SR 15-23/2002 a Vestník MP SR 12/2002.

PCB už pri nízkych koncentráciách poškodzujú imunitný a hormonálny systém človeka. Menia metabolizmus cudzorodých látok v organizme, spôsobujú poškodenie pečene, predstavujú aj určité riziko genetickej poruchy. Môžu vyvolať poruchy krvného obehu, štruktúry a funkcie štítnej žľazy, predĺženie tehotenstva. Majú vplyv aj na reprodukciu ľudského organizmu.

POP - perzistentné organické polutanty. Ide o jedny z najobávanejších toxických zlúčenín. Dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.

Namerané hladiny POP v zmiešanej vzorke slepačích vajec z domácich chovov z okolia Dusla Šala a ich porovnanie z limitmi SR a EÚ:
 

Látka

Nameraná koncentrácia

Limit SR a EÚ

Akčné limity

Dioxíny

(PCDD/F WHO-TEQ; ng.kg-1 tukového podielu)

 

6,64

 

3a

 

2b

Dioxínom podobné PCB

(WHO-TEQ; ng.kg-1 tukového podielu)

 

5,40

 

 

 

1,5b

Celkem WHO-TEQ (pg/g)

      12.04

6.0 a

-

HCB (ng/g)

       8.64

200 (20)c

-


a) Limity nariadenia Komisie (ES) č. 199/2006 zo dňa 3. 2. 2006 o zmene nariadenia Komisie (ES) č. 466/2001, ktorým sa stanovujú maximálne limity niektorých kontaminujúcich látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a PCB s dioxínovým efektom; a Vestník MZ SR 15-23/2002 a Vestník MP SR 12/2002. Limit pre dioxíny vo vajíčkach už v SR platí, limit pre PCB a dioxíny spolu (WHO-TEQ) bude platiť v SR od novembra 2006.
b) Tieto akčné limity boli diskutované v dokumente "Presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in food. SANCO/0072/2004".
c) V zátvorke je uvedený limit pre vajcia s obsahom tuku nižším než 10%.


(1) Spolu bolo odobratých 17 slepačích vajec, z toho bolo 10 odovzdaných na analýzu POP látok (dioxíny, PCB podobné dioxínom a HCB) a 7 na analýzu obsahu ťažkých kovov (ortuť, olovo, kadmium). Odber sa dokumentoval štandardným spôsobom, s darcami sa spísali dotazníky a zabezpečila sa fotografická dokumentácia. Slepačie vajcia boli odobraté zo Šale, Trnovca nad Váhom a Šale - MČ Veča.

(2) RNDr. Jindřich Petrlík, Praha, o.z. Arnika, máj 2006; Ing. Anton Kočan CSc. Národné referenčné centrum pre dioxíny a podobné zlúčeniny, Slovenská zdravotnícka Univerzita, máj 2006.

PrílohaVeľkosť
Koncentrace dioxinů (PCDD/F) ve vybraných směsných vzorcích vajec z různých částí světa56 KB
Zhodnotenie výsledkov analýzy obsahu dioxínov vo vajciach z okolia areálu Dusla Šaľa a.s. 2.03 MB