Priatelia Zeme - SPZ zistili vysoký obsah toxických látok vo vajíčkach z okolia košickej spaľovne odpadov

Košice, 21.03.2005

Až takmer štvornásobne prekračujú hodnoty dioxínov* v slepačích vajciach z obcí z okolia košickej spaľovne komunálnych odpadov normy EÚ. Analýza, ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme - SPZ**, navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitov, ktoré navrhuje EÚ pre polychlórované bifenyly (PCB). Vajíčka z okolia košickej spaľovne by kvôli prekročeným limitom obsahu toxických látok nebolo možné predávať ani v USA. Americká agentúra pre potraviny a liečivá odhaduje, že konzumácia vajec kontaminovaných 1 pg/g (I-TEQ) zvyšuje pravdepodobnosť možnosti vzniku rakoviny na 1 z 10 000 ľudí. To je aj prípad vzoriek vajec, z okolia košickej spaľovne, kontaminácia ktorých prekračuje túto hranicu.

Smery prevládajúcich vetrov v tejto oblasti, tzv. mapa dioxínov a ďalšie skutočnosti ukazujú, že významný podiel na zvýšenom obsahu dioxínov v analyzovaných vajciach má práve košická spaľovňa.

Priatelia Zeme - SPZ odobrali vo februári slepačie vajcia od piatich obyvateľov z obcí Valaliky a Kokšov - Bakša, ktoré susedia s košickou spaľovňou komunálneho odpadu. Vzorky zaslali na analýzu obsahu dioxínov, PCB a hexachlórbenzénu (HCB) do akreditovaného laboratória Axys Varilab v Českej republike. Slovensko je prvou z osemnástich krajín sveta, kde sú zverejnené výsledky rozborov slepačích vajec na obsah škodlivých látok. Analýzy sú súčasťou projektu siete mimovládnych organizácií IPEN (International POPs Elimination Network) „Splňte sľuby - eliminujte najškodlivejšie chemikálie!“.

Priatelia Zeme - SPZ na problém upozornia aj na medzinárodnej úrovni. Počas prvého zasadania k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach v Uruguaji v máji vyzvú diplomatov, aby sprísnili pravidlá pre zdroje uvoľňovania dioxínov do životného prostredia. Tri navrhované dokumenty sú totiž zatiaľ k jednému z ich hlavným zdrojov - spaľovniam odpadov, príliš tolerantné.

Na lokálnej úrovni sú dostupné viaceré možnosti eliminácie znečisťovania prostredia dioxínmi. Tieto látky vznikajú pri horení za účasti chlóru. V odpadovom hospodárstve ich tvorbe možno predchádzať znižovaním vzniku odpadov, recykláciou, kompostovaním bioodpadov, mechanicko -biologickou úpravou nevytriedených zvyškov. Tieto alternatívy dokážu znížiť objem skládkovaného komunálneho odpadu porovnateľne zo spaľovňou, ale s menším zaťažením životného prostredia a zväčša aj lacnejšie.

Napríklad susedné Rakúsko už dnes recykluje v celoštátnom priemere 50 a Dánsko 63 percent komunálneho odpadu. Recyklujú aj viaceré mestá na Slovensku. Napríklad Skalica či Žilina dosahujú 30 percentnú mieru triedeného zberu pre recykláciu, Palárikovo dosiahlo za 4 roky, aj za pomoci Priateľov Zeme - SPZ, zníženie skládkovaného komunálneho odpadu o 60 percent. Vysoká miera recyklácie sa však nedosahuje v žiadnom meste, kde je prevádzkovaná spaľovňa odpadov. Tá totiž potrebuje konštantný prísun veľkého množstva odpadov, ktorý jej recyklácia odoberá. Priatelia Zeme budú iniciovať v najbližších dňoch rokovania s politickými stranami v Košiciach a primátorom mesta o možnostiach výrazného zvýšenia triedenia odpadov pre recykláciu.

Fotografie z odberu vzoriek nájdete tu. Viac informáciíLadislav Hegyi,
predseda organizácie
* Dioxíny patria medzi najtoxickejšie látky. Sú perzistentné - dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a živých organizmoch. Majú vysoko bioakumulatívne schopnosti - hromadia sa v tkanivách (hlavne tukových) živých organizmov. Poškodzujú imunitný, hormonálny systém, vyvíjajúci sa plod v tele matky, podporujú rast nádorov.
** Od r. 1996 do februára 2004 pôsobili Priatelia Zeme - SPZ pod názvom Spolocnost priatelov Zeme.   


Príloha
  Tabulka 1: Hodnoty POPs (na gram tuku) namerané vo vzorkách z Valalík a Kokšov - Bakše, obcí v blízkosti Košickej spalovne TKO. 
  Nameraná hodnota Limity Úroven aktívnosti
PCDD/F v WHO -TEQ pg/g 11,52 3,0* 2 (návrh)**
PCB v WHO -TEQ pg/g 4,60 2,0 (návrh)** 1,5 (návrh)**
Celkom WHO -TEQ pg/g 16,12 5,0 (návrh)** -
PCB (7 náprotivkov) v ng/g 189,0 200*** -
HCB v ng/g 10,70 20**** -
  * Limit stanovený Smernicou 2375/2001 Rady Európskej Únie (EU) ustanovuje túto hranicnú hodnotu pre vajcia a vajecné výrobky.
** Týmito novými limitmi sa zaoberá dokument - Prítomnost dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB v potravinách. SANCO/0072/2004
*** Limit používaný v Ceskej republike podla zákona císlo 53/2002.
**** Limit EÚ    

Tabulka 2: Hodnoty POPs (na gram váhy cerstvého vajca) namerané vo vzorke z Valalík a Kokšov - Bakše, obcí v blízkosti Košickej spalovne TKO.  
 

Nameraná hodnota

Limit
PCDD/Fs v WHO -TEQ pg/g 1,41 1*
PCBs v WHO -TEQ pg/g 0,56 -
Celkom WHO -TEQ pg/g 1,97 -
HCB v ng/g 1,31 -
  * Rezort USA pre bezpecnost polnohospodárskych produktov a inšpekciu [Obežník z 8. júla 1997] Poradca pre vlastníkov a chovatelov hydiny, dobytku a producentov vajec. Washington, DC: Rezort USA pre polnohospodárstvo, 1997. FSIS v obežníku oznamuje výrobcom výrobkov z mäsa, hydiny a vajec, že výrobky obsahujúce úroven dioxínov 1,0 ppt v I-TEQ alebo vyššiu boli znehodnotené.
PrílohaVeľkosť
Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýz317.5 KB
Dioxin in Eggs near Košice Incinerator - Report (eng)171.5 KB