Projekt spaľovne v Šali potláča ekologickejšie alternatívy

Košice, 29.06.2005

V súvislosti s plánovanou výstavbou spaľovne nebezpečného odpadu v Šali vypracovali Priatelia Zeme-SPZ odborný posudok vplyvov projektu na životné prostredie. Upozorňujú v ňom, že projekt obsahuje mnoho nedostatkov a že zamlčiava informácie, ktoré sú potrebné pre jeho objektívne posúdenie. Proti vybudovaniu spaľovne sa v referende minulý víkend postavili obyvatelia Trnovca nad Váhom. Stovky obyvateľov Šale a Dlhej nad Váhom zas proti nemu podpísali petíciu. Konečné rozhodnutie o osude projektu spaľovne však vynesú úrady. Stanovisko ministerstva životného prostredia bude musieť zohľadniť postoje dotknutých organizácií.

Priatelia Zeme-SPZ v posudku konštatujú, že projekt spaľovne neobsahuje potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré by eliminovali vážne riziká pre občanov a životné prostredie. Plánovaná spaľovňa nie je vybavená zariadením pre odstavenie prívodu odpadov pri poruche, chýba upresnenie manipulácie s nebezpečným odpadom a tiež informácia o jeho zmiešavaní. Pri nevhodnom zmiešavaní totiž môže dôjsť k explóziám. V projekte chýba aj hodnotenie vplyvov prípadných havárií.

Projekt obsahuje zámer skládkovať nebezpečný odpad produkovaný spaľovňou* - toxický popolček - na skládke, ktorá nie je dostatočne zabezpečená proti úniku toxických látok do okolia. Chýba tiež technológia pre zneškodnenie vysoko toxických dioxínov v popolčeku, napriek tomu, že ju začína vyžadovať legislatíva EÚ. Nemalé obavy vyvolávajú aj úvahy nad využívaním sádrovca z čistenia spalín v stavebníctve napriek tomu, že obsahuje vysoký obsah perzistentných organických látok**. Podobná aktivita viedla v britskom Newcastli k znečisteniu životného prostredia obávanými jedmi.

Plánovaná spaľovňa smeruje proti environmentálne šetrnejšiemu nakladaniu s nebezpečným odpadom, napríklad prevencii, recyklácii a nespaľovacím technológiám. Za vážny problém považujú Priatelia Zeme-SPZ aj skutočnosť, že investičný zámer nebol porovnaný s alternatívnymi spôsobmi nakladania s týmto druhom odpadu, napriek tomu, že to vyžaduje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Priatelia Zeme preto vyzývajú ministerstvo životného prostredia, aby zámer odmietlo a vrátilo na prepracovanie. Odporúčajú ho najmä porovnať ekologickejšími alternatívami. Upozorňujú tiež, že hodnotenie zdravotného a ekologického rizika je v projekte vypočítané chybne.
Organizácia pripomína, že spaľovanie nebezpečného odpadu nie je prioritou environmentálnej politiky SR ani EÚ. Prvé miesto vo všeobecne akceptovanej hierarchii nakladania s odpadmi patrí minimalizácii vzniku a škodlivosti odpadov. Nasleduje recyklácia a až potom zneškodňovanie. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/5542 2101, cernusakova@changenet.sk
* Ak sa odpad spáli, nezmizne: spaľovne sami produkujú nový nebezpečný odpad - napr. Popolček. Zachytávajú ho filtračné technológie, no zachytený popolček je novým odpadom obsahujúcim pomerne vysoké koncentrácie toxických látok ako dioxíny, PCB a pod. V navrhovanej spaľovni má podľa predkladateľov končiť 60%- 70% vysokotoxických dioxínov v popolčeku.

** Perzistentné organické látky (alebo polutanty): toxické zlúčeniny, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch. Patria medzi ne napríklad dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB), DDT.
PrílohaVeľkosť
Pripomienky k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie "Nadregionálne centrum zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov - nadregión Západné Slovensko."244 KB