SIŽP škodí tým skládkam, ktoré dodržujú zákon

Bratislava, 17.10.2007

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) svojim správaním nabáda prevádzkovateľov skládok odpadov k nečinnosti pri dodržiavaní bezpečnostných štandardov EÚ. Na základe ich vlastných výziev im umožňuje predlžovať termíny, v ktorých majú zosúladiť neutešený stav na svojich prevádzkach s európskou smernicou. Uviedol to právny poradca Priateľov Zeme – SPZ Jozef Šuchta. Pred mesiacom Priatelia Zeme – SPZ a Greenpeace kritizovali SIŽP za to, že udeľuje výnimky pre skládky, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy EÚ. A to aj tým prevádzkam, ktoré o to požiadali po termíne na to určenom , t.j. po 31. decembri 2005. SIŽP sa voči týmto tvrdeniam ohradila s tým, že zákon (o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania) jej umožňuje udeľovať výnimky a vypracovať individuálne harmonogramy podávania žiadosti. Uviedla, že skládky, o ktorých nevedela, museli podať žiadosť v termíne a tie, o ktorých vedela, tak mohli urobiť aj neskôr. Tým však kritiku Priateľov Zeme nevyvrátila.

„SIŽP by v prvom rade mala dbať na dodržanie termínov stanovených zákonom – v tomto prípade to bol rok 2005. Ak aj zákon umožňuje výnimky, mala ich využiť na stanovenie skorších termínov pre dodržiavanie bezpečnostných štandardov EÚ. Ich skoršie dodržiavanie znamená lepšiu ochranu nášho prostredia. SIŽP ich však využila na ďalšie odkladanie termínov pre skládky, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené proti úniku škodlivých látok. Zároveň je paradoxné, že robí rozdiely podľa toho, či o danej prevádzke vie alebo nevie. “ hovorí predseda Priateľov Zeme – SPZ Ladislav Hegyi.

„Všetky prevádzky musia dostať povolenie do konca októbra.. Je otázne, ako chce SIŽP zaručiť zákonnosť vydania tohto integrovaného povolenia tým skládkam odpadov, ktoré podali žiadosť len nedávno, a neporušiť pri tom lehoty stanovené zákonom. Pri ich dĺžke je to nemožné. Týka sa to napríklad skládky Široké, ktorá spadá pod Technické služby mesta Dolný Kubín.“ uvádza právny poradca Priateľov Zeme – SPZ Jozef Šuchta.

V tlačovej správe z 24. septembra 2007 ďalej SIŽP okrem iného uvádza, že „neobstojí tvrdenie predsedu Priateľov Zeme – SPZ, že tieto skládky nie sú dostatočne zabezpečené.....“ V skutočnosti viaceré skládky, ktorým dala SIŽP povolenie na predĺženie prevádzky, nemajú dostatočne zabezpečenú bariéru proti priesakom do podzemných vôd, chýba im fóliové tesnenie, nemajú vybudovaný monitorovací systém skládky, drenážny systém skládkových plynov atď. Niektoré z týchto opatrení chýbajú napríklad skládkam v Hnúšti, Ružomberku alebo Hontianskych Tesároch.

SIŽP uviedla, že skládkam uložila také nariadenia, aby boli bezpečné. Je však otázne čo alebo kto (SIŽP?) bude na týchto skládkach garantovať, že nenastane priesak toxických látok do pôdy, prípadne podzemnej vody.

Na politiku SIŽP okrem občanov najviac doplácajú tí prevádzkovatelia skládok, ktorí bezpečnostné normy spĺňajú. Vďaka investíciám do zlepšenia stavu skládok totiž ťažšie konkurujú ostatným skládkam. Viac informáciíLadislav Hegyi, Priatelia Zeme-SPZ, mobil: 0903 628 503
Jozef Šuchta, Priatelia Zeme - SPZ, mobil: 0905 706 72