Svet urobil ďalší krok k zníženiu produkcie ťažko rozložiteľných toxických látok

Košice, 13.05.2005

Krajiny, ktoré podpísali Štokholmský dohovor o toxických látkach (POPs), počas prvej výročnej konferencie spravili ďalší krok k prísnejšej ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Konferencia v Uruguaji sa uskutočnila krátko po tom, čo Priatelia Zeme - SPZ upozornili na vysoký obsah toxických látok v slepačích vajciach v okolí košickej spaľovne. Namerané hodnoty dioxínov vo vajciach tu štvornásobne prekročili limity EÚ. Na konferencii v Urugaji sa minulý týždeň zúčastnili aj delegáti zo Slovenska. Mimovládne organizácie združené do medzinárodnej siete na odstránenie perzistentných organických polutantov, známych ako POPs, ocenili, že sa štáty na konferencii dohodli na ďalších praktických krokoch. Ako ukázala nedávno zverejnená analýza slepačích vajec v sedemnástich krajinách, veľké problémy s kontamináciou potravín toxickými POPs majú chudobné krajiny. Členské štáty Štokholmského dohovoru sa preto v Uruguaji zaviazali zabezpečiť finančné a technické zdroje, ktoré umožnia tzv. rozvojovým krajín naplniť záväzky plynúce z dohovoru.

Štokholmský dohovor zakazuje výrobu desiatich perzistentných organických látok a členským štátom ukladá aj elimináciu nechcene uvoľňovaných dioxínov. Súčasťou dohovoru sú ďalšie dokumenty, vrátane príručky o odstránení a redukcii POPs. Priatelia Zeme požadujú dopracovanie týchto dokumentov, tak, aby účinnejšie eliminovali uvoľňovanie POPs do prostredia. Ich nedostatky uznali aj členské štáty, ktoré na konferencii konštatovali, že na nich budú musieť ešte pracovať. Vzhľadom dôsledky, aké má uvoľňovanie POPs na ľudské zdravie, je podľa mimovládnych organizácií nutné, aby boli všetky informácie o takýchto prípadoch verejne dostupné.

Členské štáty tiež mienia sledovať nové formy perzistentných organických polutantov, o ktoré by časom Štokholmský dohovor rozšírili. Ide o mnohé látky, ktoré sú pomerne široko používané a majú rovnaké vlastnosti ako POPs.

Mimovládne organizácie, ktoré analyzovali prítomnosť týchto látok v slepačích vajciach, upozorňujú, že sa vysoké koncentrácie objavujú najmä v blízkostiach spaľovní a skládok odpadov, metalurgického priemyslu, cementární, chemických "chlórových" podnikov. Vysoký obsah dioxínov vo vajciach bol napríklad zistený v Bulharsku, kde kontaminácia vzoriek dvadsaťnásobne prekročila limit EÚ. Podľa údajov bulharskej Environmentálnej agentúry sa v roku 2002 na tvorbe viac ako 40 percent dioxínov podieľali tepelné elektrárne. Vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, však napriek tomu pretrváva podpora budovania zariadení, ktoré priamo vedú k produkcii týchto škodlivých látok. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme - SPZ, hegyi@priateliazeme.sk, 055/ 729 9273, 0903 528 603
POPs - perzistentné organické polutanty: toxické zlúčeniny, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.