V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné

Košice, 13.10.2009

Infoturné ktoré začalo svoju púť v Poprade, pokračuje v návšteve vybraných slovenských miest. Informačné stánky Priateľov Zeme-SPZ približujú obyvateľom najaktuálnejšie lokálne i nadregionálne problémy nielen odbornou, ale aj interaktívnou a zábavnou formou.

Obyvatelia zostávajúcich miest Košice, Prešov a Michalovce sa tak môžu nielen informovať o pálčivých problémoch, ale nájsť aj odborné poradenstvo k ich riešeniu. Témy, na ktoré bude upriamená najväčšia pozornosť dobrovoľníkov, budú zahŕňať predovšetkým problematiku triedeného zberu a recyklácie odpadu, kompostovania, spaľovania bioodpadov, vratných fliaš, ale aj nevyžiadanej reklamy. Návštevníci infostánku tak môžu získať nielen informačné materiály v podobe letákov a brožúr, ale aj cenné rady ohľadom triedeného zberu v danom meste, o právach spotrebiteľov na výber vratných či nevratných fliaš, vyzdvihnúť si však môžu aj jednoduchú nálepku, ktorou sa dá brániť proti nevyžiadanej reklame.

Priatelia Zeme-SPZ však upozorňujú, že predmetom diskusie môže byť akákoľvek téma spadajúca pod kampane organizácie (chránená mestská zeleň, znečistenie Ružína, ťažba uránu a pod.).

Neposlednou súčasťou tohtoročných infostánkov je aj nová panelová výstava, ktorá bude informačne i obrazovo mapovať všetky odpadové témy organizácie: ,,Pôjde o priblíženie našich tém ľuďom, ktorí sa môžu dozvedieť viac o konkrétnych problémoch, majúcich vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie ľudí.“, približuje priebeh infostánkov Ivana Plešková z Priateľov Zeme-SPZ. ,,Okrem závažných legislatívnych tém sa však budeme venovať aj otázke predchádzania tvorby odpadov, riešením ktorej môže byť aj snaha o minimalizáciu odpadu. Súčasťou infostánkov bude zároveň aj kreatívna forma ankety, počas ktorej budú môcť občania pripísať body typom fliaš (vratným, či nevratným) ktoré preferujú“, dodáva. Bez povšimnutia však neostanú ani deti. Pre tie, ako budúcu generáciu, budú pripravené praktické i zábavné hry vedúce k ohľaduplnosti k životnému prostrediu, na základe ktorých môžu hravou formou pochopiť napríklad princíp triedenia odpadov. Rodičia sa zase budú môcť zúčastniť prebiehajúceho výskumu formou dotazníkov, na ktoré bude za pomoci študentov možné natrafiť nielen v okolí infostánku, ale aj v iných častiach mesta. Týkať sa budú triedeného zberu a nevyžiadanej reklamy, pričom výsledky prvého z dotazníkov budú spoločne s návrhom na zlepšenie zisteného stavu odovzdané príslušnému mestu ako podklad pre ďalšiu činnosť, ktorú môže samospráva riešiť.

Čas priebehu infostánkov v centrách miest sa bude zhruba pohybovať od 10:00 do 17:00 hodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa infoturné v danom meste odkladá na dátum, ktorý bude mestu opätovne priradený.

Realizácia informačného turné je umožnená vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a tiež vďaka projektu ,,Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života podporeného Recyklačným fondom.

Priebeh infoturné

9.10. Poprad (prebehlo)

15 - 16.10. Prešov

21.10.  Michalovce

22. -23.10 Košice

Viac informácií

Ivana Plešková, vzťahy a komunikácia s verejnosťou, machova@priateliazeme.sk, 0903 773 003