Zachráňme minerálky vo vratnom obale, príroda už má na mále!

Celoslovenský týždeň aktivít 26.- 30.11. 2007
PRIDAJTE SA!

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do celoslovenského týždňa aktivít na záchranu minerálnych vôd vo vratných obaloch. Cieľom tejto celoslovenskej akcie je zachovanie práva spotrebiteľa na výber minerálok aj vo vratných opakovane používaných obaloch, ktorým práve v tomto čase hrozí reálny zánik.

Začiatok: 26.11.2007

Koniec: 30.11.2007

Miesto konania:

 

Prečo organizujeme túto akciu?

Kým v prírode pribúda čoraz viac pohodených plastových fliaš, na slovenskom trhu postupne z obchodov miznú vratné nápojové obaly, aj napriek zákonnej povinnosti ich predaja.

Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch ukladá predajcom povinnosť predávať 5 druhov nápojov (minerálne vody, pivo, víno, sirupy, ochutené nealkoholické nápoje) aj v opakovane použiteľných (vratných) obaloch, pokiaľ tieto druhy nápojov predávajú aj v jednorazových obaloch a na slovenskom trhu existuje ich ekvivalent vo vratných obaloch. Táto povinnosť platí pre predajné plochy nad 100 m2.

Pivo a víno vo vratných fľašiach poväčšine nájdeme, minerálne vody v sklenených vratných fľašiach sú skôr raritou a postupne sa z obchodov úplne vytrácajú aj napriek snahe niektorých výrobcov o ich zachovanie (minulý rok sa na trhu objavili aj nové fľaše, odlišné od dobre známych „klasických zelených“ s novým moderným dizajnom a s uzatvárateľným vrchnákom).

Preto sme sa rozhodli organizovať týždeň aktivít zameraný práve na minerálne vody. Našou snahou je prinavrátiť minerálkam vo vratných fľašiach ich zákonné miesto na predajných pultoch a rozšíriť informácie o výhodách týchto obalov širokej verejnosti.  Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom a opätovne plnia v priemere 20-50 krát. Tým nielen významne znižujú množstvo odpadov, ale šetria životné prostredie aj v iných ohľadoch. V mnohých vedeckých analýzach, ktoré skúmajú dopad obalov na prostredie počas celého ich „životného cyklu“, sú vyhodnotené ako vhodnejšie pre životné prostredie než jednorazové.

Jednorazové obaly znečisťujú životného prostredia nielen ako odpad, ale už samotnou výrobou, prepravou a samozrejme zneškodňovaním prispievajú v súčasnej dobe k jednému z najzávažnejších ekologických problémov – klimatickým zmenám (ťažba a preprava ropy, emisie pri výrobe a pri zneškodnení, spaľovaní...).

 Viac informácií a porovnanie vratných a jednorazových fliaš uvádzame v prílohe.          

Aké sú riešenia?

Jedným z riešení tohto problému je kontrolovať ponuku nápojov vo vratných obaloch v obchodoch a zistené nedostatky nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Tá má povinnosť podnetom sa zaoberať a vykonať kontrolu, resp. uložiť nápravné opatrenia a pokuty. Čím bude tlak na inšpekciu väčší, tým skôr začne brať tento problém naozaj vážne a začne ho skutočne riešiť.

Kupujme nápoje vo vratných obaloch, ktoré sa po použití opätovne naplnia, t.j nebudú hneď končiť v smetných nádobách, resp. v prírode, ale použijú sa aj 60 krát. Sklo je zároveň dobre recyklovateľnou surovinou, preto sa zo starej fľaše po skončení jej životnosti môže rovno vyrobiť fľaša nová.

Počas posledného novembrového týždňa budú Priatelia Zeme - SPZ spolu so školami, obcami a mimovládnymi organizáciami oslovovať čo najširšiu verejnosť a informovať ju o pozitívach používania vratných opakovane použiteľných nápojových obaloch a o rizikách narastajúcej spotreby jednorazových obalov. Možno aj spoločne s Vami sa pokúsime o akúsi „záchranu“ vratných fliaš...

Dovoľujeme si Vám navrhnúť niekoľko typov aktivít, ktorými sa môžete zapojiť:

  • kontrolovať predaj minerálok vo vratných obaloch v obchodoch nad 100 m2na túto aktivitu môžete použiť priložený formulár. Získané informácie o nedostatkoch plnenia zákona pošlite ako podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu vo Vašom kraji so žiadosťou o kontrolu Vami navrhovaných subjektov. Výsledky kontroly tiež prosím pošlite aj nám.

    Adresy SOI:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27
e-mail:
ba@soi.sk; ba.podnety@soi.sk

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,
Trhová 1,
917 01 T r n a v a 1
e-mail:
tt@soi.sk

 Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
Hviezdoslavova 3,
971 01 Prievidza 1
e-mail:
tn@soi.sk

 Inšpektorát pre Nitriansky kraj,
PO BOX 49A, Staničná 9,
949 01 N i t r a 1
e-mail:
nr@soi.sk

 Inšpektorát pre Žilinský kraj,
Predmestská 71,
011 79 Ž i l i n a 1
e-mail:
za@soi.sk

Inšpektorát pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46,
974 01 Banská Bystrica 1
e-mail:
bb@soi.sk

Inšpektorát pre Prešovský kraj,
Konštantínova 6,
080 01 P r e š o v 1
e-mail:
pr@soi.sk

Inšpektorát pre Košický kraj,
Vrátna č. 3,
043 79 K o š i c e 1
e-mail:
ke@soi.sk


 
  • usporiadať informačný stánok vo vašom meste/obci - každý urobený infostánok je veľmi užitočný. Potrebné informácie a materiály vám poskytneme. Ak vám nemá kto pomôcť, ale máte záujem, kontaktujte nás
  • kupovať minerálky vo vratných obaloch, uprednostňovať ich napr. na rôznych verejných podujatiach (seminároch, školeniach, tlačových konferenciách...) a stretnutiach
  • požiadať obchodníkov v miestnych obchodoch (aj tých menších do 100 m2), aby predávali minerálky vo vratných obaloch
  • distribuovať informačné materiály - medzi vašimi známymi, kolegami, spolužiakmi, na miesta, kde je väčší pohyb ľudí a kde sa ľudia dlhší čas zdržujú (knižnice, čitárne, čajovne, obchody, kníhkupectvá, pošty, úrady, kluby dôchodcov...), (potrebné množstvo vám na požiadanie zašleme)
  • osloviť médiá, uverejniť tlačovú správu - príklad tlačovej správy vám pošleme 26.11.2007

Pokúste sa zapojiť do tohto týždňa aj vaše mesto / obec, školu vo vašom okolí a ďalšie inštitúcie a jednotlivcov... informácie nájdu na našej internetovej stránke www.priateliazeme.sk/spz.

Viac informácií:

Mgr. Katarína Vrábľová, vrablova@priateliazeme.sk