obce / firmy

Perzistentné organické polutanty a Slovensko

(PDF) - štúdia o stave znečistenia SR dlhodobo sa nerozkladajúcimi toxickými látkami, legislatívne úpravy u nás a vo svete, čistejšie alternatívy (staršie vydanie - údaje platné do apríla 2001).