školy

Spôsoby dopravy

Telo textu: 

 • Najekologickejším spôsobom dopravy je bicykel, preto ho využívajme čo najviac. Podporujme a presadzujme výstavbu cyklistických chodníkov v mestách.
 • Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu.
 • V mestách využívajme mestskú hromadnú dopravu. V čase ranných špičiek a zápch na cestách je táto doprava určite rýchlejšia alebo rovnako rýchla ako cesta osobným autom, a máte ešte možnosť napríklad prečítať si cestou noviny.
 • Letecká doprava je najnevhodnejším spôsobom prepravy, pretože je veľmi energeticky náročná, spotrebúva obrovské množstvo kyslíka a produkciou oxidov dusíka znižuje množstvo ozónu v ozónovej vrstve, ktorý oxidy dusíka rozkladajú.
 • Najprirodzenejším spôsobom pohybu v priestore je chôdza. Mnohí z nás však „po vlastných“ prejdú denne len niekoľko desiatok metrov – z bytu k výťahu, z výťahu do auta.... Pokúsme sa chodiť viac pešo, vyhýbajme sa však hluku, prachu, autám.... urobíme tak službu aj nášmu zdraviu.

Biologický odpad

Dátum vydania: 
23.02.2007
Telo textu: 
 • Začnite svojpomocne kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú vo vašej domácnosti a záhrade.
 • Zaveďte spoločné – komunitné kompostovanie vo vašej škole, záhradkárskej osade, ulici, panelovom dome, obci...
 • Nespaľujte biologické odpady v domácnosti a záhrade.
 • Nevyhadzujte biologické odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
 • Biologické odpady, ktoré nedokážete doma spracovať odneste na miesto určené obcou (zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 • Pokiaľ takéto miesto nemáte v obci vytvorené, požiadajte o to vášho starostu / primátora / poslancov obecného / mestského zastupiteľstva.
 • Ak nemáte možnosť samostatne kompostovať, zapojte sa do zberu biologického odpadu organizovaného obcou.
 • Pokiaľ nemáte v obci / meste zavedený separovaný zber, požiadajte o to vášho starostu / primátora / poslancov obecného / mestského zastupiteľstva.
 • Od Priateľov Zeme – SPZ si vyžiadajte informačné materiály s postupom, ako správne kompostovať.
 • Informujte o výhodách a postupoch kompostovania aj svoje okolie.
 • Ponúknite miestnej samospráve (obecnému / mestskému úradu) alebo organizácii pôsobiacej vo vašej obci / meste pomoc pri propagácii separovaného zberu a kompostovania biologických odpadov.
 • Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s biologickým odpadom (napr. jeho vyhadzovanie na nelegálne skládky, spaľovanie bioodpadu alebo vyhadzovanie „zeleného“ odpadu do nádob na zmesový odpad...) upozornite na to priamo aktéra, zavolajte mestskú alebo štátnu políciu alebo podajte podnet na prešetrenie na hociktorom úrade verejnej správy (obecný / mestský / miestny / obvodný / krajský úrad...). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.
 • Nepoužívajte kuchynský drvič a nevyhadzujte zvyšky jedál a ostatné biologické odpady do kanalizácie. Zvyšujete tak množstvo problémových kalov, ktoré vznikajú na čistiarni odpadových vôd.

Odpady (brožúra)

Cena: 0.37 € (11.15 Sk)