toxické látky

Jednorazové pomôcky v zdravotníctve

17.01.2008

prezentácia v pdf, Mgr. Katarína Vrábľová, 2008

Zoznam vybraných PVC/DEHP-free pomôcok na slovenskom trhu

Zoznam PVC/DEHP-free pomôcok dostupných na slovenskom trhu, ktoré nám poskytli niektoré z oslovených firiem.

ZDRAVOTNÍCTVO BEZ ORTUTE

Čoraz viac nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení prijíma politiku "zelenej nemocnice", ktorej súčasťou je aj eliminácia toxickej ortute, ktorá priamo ohrozuje zdravie zamestnancov zariadení, ale aj pacientov. Nasledujúci text vzťahujúci sa skôr na USA je však aktuálny aj pre naše pomery.

Znižovanie odpadu v zdravotníckych zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia produkujú rozličné druhy odpadov, ktoré podľa Európskych usmernení patria do 5 základných kategórií. Aby tieto odpady neohrozovali bezpečnosť ľudí a životného prostredia, musia byť riadne označené, separované a musí s nimi byť patrične nakladané. Bohužiaľ, nevhodným konaním často dochádza k zmiešaniu rôznych skupín odpadov dokopy. Výsledkom je celkovo nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie si žiada ekonomicky náročné procesy, ktoré naviac majú vysoko negatívne vplyvy na prostredie.

Nakladanie s odpadom zo zdravotníckych zariadení – použitie nespaľovacích technológií

Nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie spaľovaním si vyžaduje výrazne vyššie finančné výdaje ako zneškodnenie ostatného odpadu je veľkým každodenným problémom zdravotníckych zariadení.

Pozor na hračky z PVC

01.10.2007

Článok publikovaný v časopise Vitalita venovaný problematike používania PVC v domácnosti

Milióny na liečbu nájdeme v nemocničných košoch

Stretli ste sa v nemocnici s nádobami na separovaný zber? Ak aj áno, boli naozaj využívané alebo spĺňali len akúsi “environmentálne estetickú“ funkciu? Väčšina nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení produkuje množstvo zbytočného odpadu a hádže tak do koša obrovské finančné prostriedky.

Zero Mercury - Key issues and policy recommendations for the EU strategy on mercury

Kľúčové otázky a odporúčania pre stratégiu EU k riešeniu problému s ortuťou - v angličtine.

Standards for mercury-containing products

Prípadová štúdia v angličtine s prehľadom existujúcich smerníc a nariadení v Európskej únii, Spojených štátoch a Kanade pre štyri kategórie výrobkov s obsahom ortute – teplomery, termostaty, spínače v dopravných prostriedkoch, fluorescentné lampy.