toxické látky

Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov

• Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýz (.doc) • Dioxin in Eggs near Košice Incinerator - Report (eng.)(.doc) • Podrobné údaje o nameraných hodnotách medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami (.doc)

Perzistentné organické polutanty a Slovensko

(PDF) - štúdia o stave znečistenia SR dlhodobo sa nerozkladajúcimi toxickými látkami, legislatívne úpravy u nás a vo svete, čistejšie alternatívy (staršie vydanie - údaje platné do apríla 2001).

DIOXÍNY

leták so základnými informáciami o týchto nebezpečných toxických látkach a možnostiach ich eliminácie

Nespaľujme odpady v domácnosti!

prečo by sme nemali spaľovať odpady v domácnosti a aké jedovaté plyny pri tom vznikajú